Bericht aan de kinesitherapeuten

De kinesitherapeuten vinden hierbij de kiezerslijst zoals ze door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering werd vastgesteld op 19 februari 2024.

Deze toepassing laat toe de aanwezigheid van een kinesitherapeut op de lijst te verifiëren door zijn RIZIV-identificatienummer in te voeren.

De kiezerslijsten kunnen geconsulteerd worden gedurende de periode van 26 februari 2024 tot en met 11 maart 2024.

Overeenkomstig artikel 9 van het ministerieel besluit van 17 februari 2016 tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten zoals bedoeld in artikel 211, § 2 en artikel 212, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, kan de kinesitherapeut die bezwaar wenst aan te tekenen daartoe een aangetekend schrijven met zijn grieven en desgevallend met zijn verzoek onder een andere taalrol op de kiezerslijst te worden ingeschreven richten aan de Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV. Dit aangetekend schrijven moet door de postdiensten zijn afgestempeld ten laatste op 13 maart 2024 en gericht zijn aan:


RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Dienst voor geneeskundige verzorging

T.a.v. de heer Mickaël Daubie

Leidend ambtenaar

Galileelaan 5/01

1150 BRUSSEL


Het is de voornoemde Leidend ambtenaar die de bezwaarschriften zal onderzoeken en binnen de vijftien dagen na ontvangst per aangetekende brief kennis zal geven van zijn beslissing.