Gecoördineerde wet van 14-7-1994

Résumé: Numac tekst: 1994071451

Note: Met volledige historiek.

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 29-12-2023 - ed. 1
Numac: 2023048600


  Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Table des Matières du document

TITEL I.- ALGEMENE BEPALINGEN
TITEL II.- RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
TITEL III.- VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING
HOOFDSTUK I.- ORGANEN
Afdeling I.- Dienst voor geneeskundige verzorging
Afdeling II.- Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging
Afdeling III.- Commissie voor begrotingscontrole
[Afdeling III/I.- Commissie voor gezondheidszorgdoelstellingen]
Afdeling IV.- De Wetenschappelijke raad
Afdeling V.- Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging
Afdeling VI.- College van artsen-directeurs
Afdeling VII.- Bijzonder solidariteitsfonds
Onderafdeling I. - Algemeenheden
Onderafdeling II. - Tegemoetkoming voor zorgen verleend in België
Onderafdeling III. - Tegemoetkoming in het raam van in het buitenland verleende verzorging
Onderafdeling IV. - Procedures
Onderafdeling V. - Activiteitenverslag
Afdeling VIII.- Overeenkomsten- en akkoordencommissies
Afdeling IX.- Technische raden
Afdeling IXbis.- Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
Afdeling IXter.- Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische hulpmiddelen
Afdeling IXquater. Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen.
Afdeling X.- Profielencommissies
Afdeling XI opgeheven bij: Wet 25-1-99 - B.S. 6-2.- De Geneesmiddelencommissie
Afdeling XII - Werkgroep verzekerbaarheid
HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSSFEER
HOOFDSTUK III.- GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN
Art. 34.   Art. 35.   Art. 35bis.   Art. 35ter.   Art. 35ter/1.   Art. 35ter/2.   Art. 35quater.   Art. 35quater/1.   Art. 35quater/2.   Art. 35quinquies.   Art. 35sexies.   Art. 35septies.   Art. 35septies/1.   Art. 35septies/2.   Art. 35septies/3.   Art. 35septies/4.   Art. 35septies/5.   Art. 35septies/6.   Art. 35septies/7.   Art. 35septies/8.   Art. 35septies/9.   Art. 35septies/10.   Art. 35septies/11.   Art. 35septies/12.   Art. 35septies/13.   Art. 35septies/14.   Art. 35octies.   Art. 35novies.   Art. 36.   Art. 36bis.   Art. 36ter.   Art. 36quater.   Art. 36quinquies.   Art. 36sexies.   Art. 36septies.   Art. 36octies.   Art. 36nonies.   Art. 36decies.   Art. 36undecies.   Art. 36duodecies.   Art. 36terdecies   Art. 36quaterdecies   Art. 36quinquiesdecies.   Art. 36sexiesdecies.   Art. 37.   Art. 37bis.   Art. 37ter.   Art. 37quater.  
HOOFDSTUK IIIbis.- MAXIMUMFACTUUR
Afdeling I.- Algemene bepalingen
Afdeling II.- Maximumfactuur vastgesteld op grond van de sociale categorie van de rechthebbenden
Afdeling III.- Maximumfactuur, vastgesteld op grond van het gezinsinkomen van de rechthebbende
Afdeling IV.- Opgeheven bij: Wet(prog) 27-12-2005 - B.S. 30-12 - ed. 2
Afdeling V. - Bepalingen met betrekking tot de terugbetalingen in het kader van de maximumfactuur.
HOOFDSTUK IIIter - STATUUT CHRONISCHE AANDOENING
HOOFDSTUK IIIQUATER. - PALLIATIEF STATUUT
HOOFDSTUK IV.- OPMAKEN VAN DE BEGROTING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING
HOOFDSTUK V.- BETREKKINGEN MET DE ZORGVERLENERS, DE DIENSTEN EN DE INSTELLINGEN
Afdeling I.- Overeenkomsten
A. Algemene bepalingen
B. Overeenkomsten met de vroedvrouwen, de verpleegkundigen en de diensten thuisverpleging, de kinesitherapeuten, de logopedisten en de verstrekkers van prothesen, toestellen en implantaten
C. Overeenkomsten met de verplegingsinrichtingen
D. Overeenkomsten met de in artikel 34, 11° en 12° bedoelde diensten en inrichtingen
E. Overeenkomst met de apothekers
F. Gemene bepalingen
Afdeling II.- Betrekkingen met de artsen en de tandheelkundigen
Afdeling III.- Bepalingen gemeenschappelijk aan de afdelingen I en II
Afdeling IV. - Sociale voordelen voor individuele zorgverleners en andere voordelen die aan sommige zorgverleners kunnen worden toegekend.
Afdeling V. - Vergoedingen voor de kandiaat-huisartsen, kandidaat-specialisten, knadidaat-apothekers-klinisch biologen, kandidaat-klinisch psychologen en kandidaat-klinisch orthopedagogen net als de stagemeesters in de geneeskunde, in de tandheelkunde, voor kandidaat-apothekers-klinisch biologen, voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen
Afdeling Vbis.- Vergoeding om zorgaanbod inzake kinesitherapie te wijzigen
Afdeling Vter. Verhoging van het zorgaanbod in de thuisverpleging
Afdeling VI.- Tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor bijzondere modellen van verstrekking of betaling van geneeskundige verzorging
Afdeling VIbis.- Verstrekkingen verleend aan rechthebbenden in een ziekenhuis
Afdeling VII.- Verstrekkingen van klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden
Afedeling VIII.- Verstrekkingen van klinische biologie, anatomopathologie en menselijke erfelijkheid verleend aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden en aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.
Afdeling IX.- Verstrekkingen van klinische biologie, verleend aan de niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden
Afdeling X.- Voorwaarden voor de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor bepaalde verstrekkingen
Afdeling XI.- Bijzondere bepalingen betreffende de wijzigingen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en de vermindering van sommige honoraria
Afdeling XII.- Verstrekkingen inzake medische beeldvorming en andere verstrekkingen bedoeld in artikel 34
Afdeling XIIbis.- Bepalingen in verband met nomenclatuur van de medische beeldvorming en andere verstrekkingen.
Afdeling XIII.- In onderaanneming verrichte geneeskundige verstrekkingen
Afdeling XIV.- Revalidatieverstrekkingen
Afdeling XIVbis. Bijzondere maatregelen ten aanzien van onderbenutte farmaceutische specialiteiten en medische hulpmiddelen in ziekenhuizen
Afdeling XIVter - Vermindering van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, voor de aflevering van geneesmiddelen in ziekenhuizen
Afdeling XV.- Contracten inzake bepaalde farmaceutische specialiteiten
Afdeling XVbis.- Verplichtingen van de aanvragers voor toelating tot terugbetaling van farmaceutische specialiteiten
Afdeling XVI.- Plichten van de zorgverleners
Afdeling XVIbis. Verplichtingen van de ondernemingen voor toelating tot terugbetaling van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen zoals bedoeld in artikel 34, eerste lid, 4° bis
Afdeling XVII.- Plichten van de kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen en paramedische medewerkers
Afdeling XVIII.- Financiële verantwoordelijkheid van de voorschrijvende artsen
Afdeling XIX.- Maatregelen om het aanbod te beheersen van de door de verplichte verzekering ten laste genomen verzorging
Afdeling XX.- Verplichtingen van de apothekers
Afdeling XXI. - Verplichtingen van de firma's die radiofarmaceutische producten op de Belgische markt brengen en hun aanneming voor vergoeding vragen
Afdeling XXII - Bepalingen in de strijd tegen de sociale fraude
Afdeling XXIII - Verplichtingen van de firma's die in artikel 34, eerste lid, 5°, a), 19°, 20° en 20° bis, bedoelde farmaceutische verstrekkingen op de Belgische markt brengen en hun aanneming voor vergoeding vragen
TITEL IV.- UITKERINGSVERZEKERING
HOOFDSTUK I.- ORGANEN
Afdeling I.- Dienst voor uitkeringen
Afdeling II.- Beheerscomité
Afdeling III.- Geneeskundige raad voor invaliditeit
Afdeling IV.- Technische ziekenfondsraad
Afdeling V.- Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid
HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSSFEER
HOOFDSTUK III.- UITKERINGEN
Afdeling I.- Primaire ongeschiktheidsuitkering
Afdeling II.- Invaliditeitsuitkering
Afdeling III.- Over het leerlingenwezen voor beroepen uitgeoefend door arbeiders in loondienst
Afdeling IV.- Mogelijkheid tot herwaardering van bepaalde uitkeringen
Afdeling V.- Gemeenschappelijke bepalingen ter zake van de uitkeringen
Afdeling Vbis. Beroepsherscholing.
Afdeling VI. - Het "Terug Naar Werk-traject" in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten
HOOFDSTUK IV.- TOEKENNING VAN EEN WERKHERVATTINSPREMIE
HOOFDSTUK V.- HET "TERUG NAAR WERK-FONDS"
TITEL V.- MOEDERSCHAPSVERZEKERING
HOOFDSTUK I.- INSTELLINGEN
HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSSFEER
HOOFDSTUK III.- MOEDERSCHAPSUITKERING
HOOFDSTUK IV.- TIJDVAKKEN VAN MOEDERSCHAPSBESCHERMING
HOOFDSTUK V.- TOEKENNINGSVOORWAARDEN - BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE MOEDERSCHAPSVERZEKERING
HOOFDSTUK VI.- ALGEMENE BEPALING
TITEL Vbis - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING VOOR DE UITKERINGSVERZEKERING EN DE MOEDERSCHAPSVERZEKERING
TITEL VI.- VOORWAARDEN TOT TOEKENNING VAN DE PRESTATIES
HOOFDSTUK I.- ALGEMENE BEPALINGEN
HOOFDSTUK II.- BIJZONDERE BEPALINGEN TER ZAKE VAN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING
HOOFDSTUK III.- BIJZONDERE BEPALINGEN TER ZAKE VAN DE UITKERINGSVERZEKERING
HOOFDSTUK IV.- GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN TER ZAKE VAN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN VAN DE UITKERINGSVERZEKERING
TITEL VIbis. - DE VERGOEDING VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN GEZONDHEIDSZORG
HOOFDSTUK I.- DE ORGANEN
Afdeling I.- De dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" (FMO)
Afdeling II.- Het Beheerscomité van de dienst
HOOFDSTUK II.- DE FINANCIERING
TITEL VII.- CONTROLE EN GESCHILLEN
HOOFDSTUK I.- GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING TER ZAKE VAN DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE EVALUATIE EN CONTROLE EN VAN DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE
HOOFDSTUK II.- GENEESKUNDIGE CONTROLE
Afdeling I. - De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
Afdeling Ibis. De betwistingen tussen de zorgverleners en de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
Afdeling Iter. - Het recht van onderzoek van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
Afdeling Iquater. Elektronisch dossier, elektronische diensten en elektronische handtekening.
Afdeling II.- Het inspecterend personeel van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
Afdeling III.- Adviserend-artsen
Afdeling IV.- Tuchtmaatregelen
Afdeling V. - De beslissingen van de Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en de beslissingen van de administratieve rechtscolleges ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
Afdeling VI.- Bepalingen betreffende de adviserend-artsen van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail
HOOFDSTUK III.- ADMINISTRATIEVE CONTROLE
Afdeling I.- Dienst voor administratieve controle
Afdeling II.- Terugvordering van de ten onrechte betaalde prestaties
Afdeling III.- Tariferingsdiensten
Afdeling IV. - Sancties van toepassing op de verzekeringsinstellingen
HOOFDSTUK IV.- RECHTSCOLLEGES EN SANCTIES
Afdeling I.- Rechtscolleges
Afdeling II.- Administratieve en strafsancties
HOOFDSTUK V.- VERJARING
HOOFDSTUK Vbis. - Betalingsvoorwaarden
HOOFDSTUK VI.- BEËDIGING
TITEL VIII.- GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN TER ZAKE VAN HET INSTITUUT, VAN DE HULPKAS VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING EN VAN DE KAS DER GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN
HOOFDSTUK I.- PERSONEEL
HOOFDSTUK II.- DE CONTROLEORGANEN
TITEL IX.- FINANCIERING
HOOFDSTUK I.- VERZEKERINGSINKOMSTEN EN HUN VERDELING
Afdeling I.- Verzekeringsinkomsten
Afdeling II.- Verdeling van de inkomsten van de uitkeringsverzekering en andere financiële bepalingen, eigen aan deze verzekering
Afdeling III.- Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen
Afdeling IV.- Financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen, verdeling van de inkomsten van de verzekering geneeskundige verzorging en andere financiële bepalingen, eigen aan deze verzekering
Afdeling IVbis.- Diverse bepalingen betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en de uitkeringsverzekering en inzonderheid inzake voorschotten
Afdeling V.- Bijzondere bepalingen
HOOFDSTUK II.- ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
HOOFDSTUK III.- INVORDERING VAN VERSCHULDIGDE BEDRAGEN
TITEL X.- SLOTBEPALINGEN
TITEL XI.- OVERGANGSBEPALINGEN
TITEL XII.- OPENBAARMAKING

Fichiers annexes

AnnexeEn vigueur le
* ---artikel 116-1 - artikel 116-5 27/01/2019
---artikel 116-1 - artikel 116-5 01/05/2017
---artikel 116-1 - artikel 116-5 08/01/2015
* ---artikel 116-1 - artikel 116-6 01/01/2021
* ---artikel 165-1 27/08/2015
* ---artikel 191, 15°novies 01/01/2022
---artikel 191, 15°novies 09/01/2021
---artikel 191, 15°novies 10/01/2020
---artikel 191, 15°novies 27/01/2019
* ---artikel 191, 15°terdecies 01/01/2022
* ---artikel 22 Duitstalige gemeenschap 01/01/2019
* ---artikel 23 Duitstalige gemeenschap 01/01/2019
---artikel 25octies-1 - artikel 25octies-2 31/12/2199
* ---artikel 25octies-1 - artikel 25octies-2 07/09/2017
---artikel 25octies-1 - artikel 25octies-2 01/12/2014
---artikel 25octies-1 - artikel 25octies-2 26/02/2014
* ---artikel 25quater-1 07/09/2017
---artikel 25quater-1 26/02/2014
* ---artikel 25septies 01/12/2014
* ---artikel 35quater-1 08/01/2018
* ---artikel 35quater-1 - artikel 35quater-2 01/07/2020
---artikel 35quater-1 - artikel 35quater-2 11/04/2019
* ---artikel 35septies 01/07/2014
* ---artikel 35septies-1 - artikel 35septies-14 2021210
* ---artikel 35septies-1 - artikel 35septies-6 26/11/2018
---artikel 35septies-1 - artikel 35septies-6 01/07/2015
---artikel 35septies-1 - artikel 35septies-6 01/07/2014
* ---artikel 37 Duitstalige gemeenschap 01/01/2019
* ---artikel 37vicies-1 10/01/2013
* ---artikel 37vicies-2 06/09/2022
* art-art13-2 09/06/2022
* art67-1 01/10/2018