Koninklijk besluit 3-7-1996

Résumé: Numac tekst: 2020201668

De hierna vermelde bijlagen kan u terugvinden in de tabel met bijlagen die zich onder de inhoudstafel bevindt:
Verlag aan de Koning
Advies Raad van State
Bijlagen 2, 3 en aanvraag inschrijving GVU

Note: Met volledige historiek.

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 23-1-2024 - Numac: 2023206779


  Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Table des Matières du document

TITEL I.- HET ALGEMEEN COMITE
TITEL II.- VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING
HOOFDSTUK I.- ORGANEN
Afdeling I.- De Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging
Art. 5.   Art. 6.   Art. 7.   Art. 8.   Art. 9.  
Afdeling II.- Het Verzekeringscomité
Afdeling IIbis.- Wetenschappelijke raad
Afdeling III.- Overeenkomstencommissies
A. Overeenkomsten met de apothekers
B. Overeenkomsten met de rust- en verzorgingstehuizen, de rustoorden voor bejaarden en de centra voor de dagverzorging
C. Overeenkomsten met psychiatrische verzorgingstehuizen
D. Overeenkomsten met de verplegingsinrichtingen
E. Overeenkomsten met de vertegenwoordigers van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten
F. Overeenkomsten met de vroedvrouwen
G. Overeenkomsten met de verpleegkundigen
H. Overeenkomsten met de kinesitherapeuten
Hbis. Overeenkomsten met de logopedisten
I. Overeenkomsten met de opticiens
J. Overeenkomsten met de orthopedisten
K. Overeenkomsten met de audiciens
L. Overeenkomsten met de bandagisten
M. Overeenkomsten met de verstrekkers van implantaten
N. Gemene bepalingen
Afdeling IV.- Nationale commissies artsen-ziekenfondsen en tandheelkundigen-ziekenfondsen
A. Nationale commissie artsen-ziekenfondsen
B. Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen
C. Gemene bepalingen ter zake van de Nationale commissies artsen-ziekenfondsen en tandheelkundigen-ziekenfondsen
Afdeling V. - Commissie, belast met de toepassing van de reglementering betreffende de forfaitaire betaling van sommige verstrekkingen en met het sluiten van de akkoorden betreffende het forfait.
Afdeling VI.- Commissie voor begrotingscontrole
Afdeling VII.- Technische raden
A. Technische farmaceutische raad
B. Technische raad voor kinesitherapie
C. Technische raad voor ziekenhuisverpleging
D. Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen
E. Opgeheven door: K.B. 25-6-14 - K.B. 1-7 - ed. 2 - art. 181
F. Technische raad voor bandagen, orthesen en prothesen
G. Technische raad voor rolstoelen.
H. Technische Raad voor radio-isotopen
I. Gemene bepalingen ter zake van de Technische farmaceutische raad, de Technische raad voor kinesitherapie, de Technische raad voor ziekenhuisverpleging, de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, en de Technische raad voor bandagen, orthesen en prothesen, de Technische raad voor rolstoelen en de Technische Raad voor radio-isotopen
Afdeling VIII.- Technische geneeskundige en tandheelkundige raden
A. Technische geneeskundige raad
B. Technische tandheelkundige raad
C. Gemene bepalingen ter zake van de Technische geneeskundige en tandheelkundige raden
Afdeling IX.- Profielencommissies
Afdeling X.- Erkenningsraden
A. Erkenningsraad voor kinesitherapeuten : Opgeheven door: K.B. 10-2-06 - B.S. 7-3
B. Erkenningsraad voor orthopedisten
C. Erkenningsraad voor bandagisten
Cbis. Erkeningsvoorwaarden met betrekking tot werkplaatsen waarin verschillende disciplines worden beoefend door orthopedisten en bandagisten.
D. Erkenningsraad voor verstrekkers van implantaten
E. Opgeheven door: K.B. 29-6-14 - B.S. 14-8 - ed. 2 - art. 11
F. Erkenningsraad voor opticiens
Fbis. Opgeheven door: K.B. 29-6-14 - B.S. 14-8 - ed. 2 - art. 12
G. Gemene bepalingen ter zake van de erkenningsraden
Afdeling XI.- College van artsen-directeurs
Afdeling XII.- Raad voor advies inzake revalidatie
Afdeling XIII.- Het Nationaal college van adviserend arts en de lokale colleges
Afdeling XIV. - Accreditering
Onderafdeling I. - Accreditering van de artsen
A. Accrediteringsorganen voor artsen
1. De Nationale raad voor kwaliteitspromotie
2. De Accrediteringsstuurgroep
3. De Technische accrediteringsraad
4. De paritaire comités
5. De Commissie van beroep
B. Voorwaarden en procedures voor de individuele accreditering van de arts
Onderafdeling 2. Accrediteringsorganen voor tandheelkundigen
1. De Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde
2. De Evaluatiecommissie tandheelkunde
3. De Commissie van beroep tandheelkunde
Afdeling XV.- Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
Afdeling XVbis.- Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel
Afdeling XVI. - Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen
Afdeling XVII.- Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen
HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSSFEER
Afdeling I.- Personen ten laste van rechthebbenden
Afdeling II.- Wezen
Afdeling III.- Gerechtigden, bedoeld in artikel 32, eerste lid, 12° tot 15° en 22° van de gecoördineerde wet
HOOFDSTUK III.- VOORWAARDEN TOT TOEKENNING VAN DE PRESTATIES
Afdeling I.- Nadere regelen inzake de opening van het recht op geneeskundige verstrekkingen
Afdeling II.- Wachttijd voor het recht op geneeskundige verstrekkingen
Afdeling III.- Nadere regelen inzake het behoud van het recht op de geneeskundige verstrekkingen
Persoonlijke bijdrage van de gerechtigden, bedoeld in artikel 32, eerste lid, 12°, 14°, 15°, 21°, 22° en 24° van de gecoördineerde wet"
Afdeling IVbis. - Bijdragen die door de gerechtigden, bedoeld in artikel 32, eerste lid, 6°bis en 11°quater van de gecoördineerde wet, zijn verschuldigd
Afdeling V.- Tegemoetkoming in de revalidatiekosten
Afdeling VI.- Tegemoetkoming in de reiskosten betreffende de revalidatie
Afdeling VII.- Tegemoetkoming in de herscholingskosten Opgeheven door: K.B. 30-3-09 - B.S. 2-6
Afdeling VIII.- De tegemoetkoming voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven
Afdeling IX.- Bijzondere regels met betrekking tot de verzekeringstegemoetkoming voor verstrekkingen van klinische biologie aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden
Afdeling X.- Bijzondere regels met betrekking tot de verzekeringstegemoetkoming voor verstrekkingen van klinische biologie aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden
HOOFDSTUK IV.- INSCHRIJVING VAN DE PARAMEDISCHE MEDEWERKERS
Afdeling I.- Inschrijving van de verpleegkundigen
Afdeling II.- Mededeling van de lijsten van de kinesitherapeuten, de verpleegkundigen en de paramedische medewerkers aan de verzekeringsinstellingen
HOOFDSTUK IVbis. - BETALINGSVERPLICHTINGEN BIJ DE RAADPLEGING VAN VERZEKERBAARHEIDSGEGEVENS VAN EEN RECHTHEBBENDE
HOOFDSTUK V.- OPENBAARMAKING VAN DE VERZEKERINGSREGLEMENTERING, VAN DE LIJSTEN VAN ERKENDE PERSONEN EN VAN PERSONEN EN VAN VERPLEGINGSINRICHTINGEN DIE TOT EEN OVEREENKOMST OF TOT EEN AKKOORD ZIJN TOEGETREDEN
HOOFDSTUK VI.- KENNISGEVINGEN EN VERMELDINGEN IN TOEPASSING VAN HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE
TITEL III.- UITKERINGS- EN MOEDERSCHAPSVERZEKERING
HOOFDSTUK I.- ORGANEN
Afdeling I.- Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen
Afdeling Ibis. - Opgheven bij: K.B. 29-6-18 - B.S. 9-7 - art. 3
Afdeling II.- Geneeskundige raad voor invaliditeit
A. Samenstelling van de Geneeskundige raad voor invaliditeit
B. Hoge commissie
C. De afdelingen van de Hoge commissie
D. De bevoegdheid van de artsen van de Dienst voor uitkeringen leden van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, van de Hoge commissie en van de afdelingen van de Hoge commissie
C. Opgeheven door: K.B. 25-4-14 - B.S. 2-6 - art. 5
D. Opgeheven door: K.B. 25-4-14 - B.S. 2-6 - art. 8
E. Tussenkomsten van de adviserend artsen, van de artsen van de Dienst voor uitkeringen, leden van de Geneeskundige raad voor invaliditeit en van de artsen-inspecteurs van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle met betrekking tot de staat van invaliditeit
E. Opgeheven door: K.B. 25-4-14 - B.S.S 2-6 - art. 16
F. Gemene bepalingen ter zake van de artsen van de Dienst voor uitkeringen, leden van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, van de afdelingen van de Hoge commissie en van de Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit
F. Opgeheven door: K.B. 25-4-14 - B.S. 2-6 - art. 17
G. Kennisgevingen
Afdeling III.- Technische ziekenfondsraad
Afdeling IV.- Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid
HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSGEBIED
In het kader van de uitkeringsverzekering geldende omschrijving van seizoenarbeiders, arbeiders bij tussenpozen en deeltijdse werknemers
HOOFDSTUK III.- VOORWAARDEN TOT TOEKENNING VAN DE PRESTATIES
Afdeling I.- Wachttijd voor het recht op uitkeringen
Afdeling II.- Vrijstelling en vermindering van wachttijd voor het recht op uitkeringen
Afdeling III.- Regelen inzake wachttijd in geval van overgang van één sector van de verzekering voor uitkeringen naar een andere
Afdeling IV.- Behoud van de rechten met toepassing van de artikelen 116/3 en 130 van de gecoördineerde wet
Afdeling IVbis.- Gemeenschappelijke bepaling voor de afdelingen I tot IV en het artikel 224, § 1
Afdeling V.- Rechten van de gerechtigden die aanspraak hebben op een invaliditeitspensioen krachtens de wetgeving op de rustpensioenregeling voor mijnwerkers, over de laatste zes maanden van de primaire arbeidsongeschiktheid
Afdeling VI.- Hoegrootheid van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maximum- en minimumbedrag van de invaliditeitsuitkering
Afdeling VIbis.- De forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden
Afdeling VIter - Beroepsherscholing
Afdeling VIquater - Re-integratietraject op sociaalprofessionele re-integratie
Afdeling VIquinquies. - Responsabilisering van de arbeidsongeschikt erkende gerechtigden
Afdeling VII.- Bedragen en toekenningsvoorwaarden van de moederschapsuitkering gedurende de periode van moederschapsbescherming bedoeld in de artikelen 114 en 115 van de gecoördineerde wet
Afdeling VIIbis.- Bedragen en toekenningsvoorwaarden van de moederschapsuitkering gedurende de periode van moederschapsbescherming bedoeld in artikel 114bis van de gecoördineerde wet
Afdeling VIII.- De verlenging van de nabevallingsrust
Afdeling IX. - Omgezet moederschapsverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder
Afdeling IXbis.- Over het vaderschapsverlof of geboorteverlof
Afdeling IXter.- Over het adoptieverlof
Afdeling IXquater.- Borstvoedingspauzes
Afdeling IXquinquies. - Over het pleegouderverlof.
Afdeling X.- Regelmatig werknemer
Afdeling XI.- Werknemer met persoon ten laste
Afdeling XII.- Werknemer zonder persoon ten laste aan wie een hogere uitkering kan worden toegekend wegens verlies van enig inkomen
Afdeling XIII.- Weerslag van de plaatsing in een gezin op de hoedanigheid van werknemer met persoon ten laste
Afdeling XIV.- Weigering van de uitkeringen
Afdeling XV.- Vermindering van de uitkeringen
Afdeling XVbis.- Verzaking aan het recht op uitkeringen
Afdeling XVI.- Aanpassing van het bedrag van de uitkeringen en van het maximumbedrag van het loon, bedoeld in artikel 212
Afdeling XVIbis - Aanpassing van het bedrag van de invaliditeitsuitkeringen aan de herwaarderingscoëfficient
Afdeling XVIter. - Toekenning van een inhaalpremie
Afdeling XVII.- Opgeheven door: K.B. 22-11-13 - B.S. 19-12 - ed. 1 - art. 4
Afdeling XVIII.- Bijzondere voorwaarden inzake verkrijgen van het recht op de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid
Afdeling XIX.- Monetaire beschikkingen inzake cumulatie van uitkeringen met door het buitenland verschuldigde uitkeringen
HOOFDSTUK IV.- KENNISGEVING OF MEDEDELING VAN DE BESLISSINGEN GENOMEN IN UITVOERING VAN HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE
Afdeling I.- Beslissingen van geneeskundige aard
Afdeling II.- Beslissingen van bestuurlijke aard
HOOFDSTUK V - BEPALINGEN GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 101 VAN DE GECOORDINEERDE WET
HOOFDSTUK VI. - TOEKENNING VAN EEN WERKHERVATTINGSPREMIE
TITEL IV.- GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
HOOFDSTUK I.- TOEPASSINGSGEBIED
Afdeling I.- Gecontroleerde werkloosheid
Afdeling II.- Voortgezette verzekering
HOOFDSTUK II.- VOORWAARDEN TOT TOEKENNING VAN DE PRESTATIES
Afdeling I.- Regelen ter zake van inschrijving en aansluiting bij een verzekeringsinstelling
Afdeling II.- Mutaties
Afdeling III.- Bijdragebescheiden en documenten aan de hand waarvan de hoedanigheid van gerechtigde wordt vastgesteld
Afdeling IV.- Afgifte van de bijdragebescheiden
Afdeling V.- Minimumwaarde van de bijdragebescheiden voor de sector geneeskundige verzorging en de sector uitkeringen
Afdeling Vbis.- Maatregelen betreffende de Euro
Afdeling VI.- Buitenlands verleende prestaties
Afdeling VII.- Toekenning van prestaties in geval van door een andere wetgeving gedekte schade
HOOFDSTUK III.- KENNISGEVING EN MEDEDELING VAN BESLISSINGEN IN TOEPASSING VAN HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE
Titel IVbis. Het Fonds voor de medische ongevallen
TITEL V.- CONTROLE EN GESCHILLEN
HOOFDSTUK I.- GENEESKUNDIGE CONTROLE
Afdeling I.- Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
Afdeling II.- Geschillen tussen de adviserend geneesheer en de geneesheren-inspecteurs
Afdeling III.- Commissies van beroep
Afdeling IIIbis. Kamers van beroep
Afdeling IV.- Openbaarmaking van de beslissingen tot verbod van verzekeringstegemoetkoming
HOOFDSTUK II.- ADMINISTRATIEVE CONTROLE
Afdeling I.- Comité van de Dienst voor administratieve controle
Afdeling II.- Straffen die toepasselijk zijn op de verzekeringsinstellingen en op de tariferingsdiensten
Afdeling III.- Terugvordering van de ten onrechte betaalde prestaties
Afdeling IV.- Schorsing, wegens overmacht, van de verjaring van de vorderingen tot betaling van prestaties
Afdeling V. - Bewaring van gegevens door de verzekeringsinstellingen
HOOFDSTUK III.- BEEDIGING
TITEL VI.- FINANCIELE EN STATISTISCHE BEPALINGEN
HOOFDSTUK I.- ONTVANGSTENBESCHEIDEN
HOOFDSTUK II.- UITGAVENBESCHEIDEN
HOOFDSTUK III.- VERMINDERING VAN DE OP DE UITGAVENBESCHEIDEN VERMELDE BEDRAGEN
HOOFDSTUK IV.- VERZAMELBESCHEIDEN EN FINANCIELE BESCHEIDEN
HOOFDSTUK V.- GETALSTERKTESTATEN
HOOFDSTUK VI.- STATISTISCHE TABELLEN
HOOFDSTUK VII.- BIJZONDERE BEPALINGEN TER ZAKE VAN DE INTERNATIONALE VERDRAGEN

Fichiers annexes

AnnexeEn vigueur le
* Bijlage 01/08/2021
Bijlage 01/10/2014
Bijlage 10/08/1996
* Bijlage -art10 04/12/2018
* Bijlage 2 21/07/2022
Bijlage 2 10/08/1996
* Bijlage 3 10/08/1996
* art10nonies-1 08/03/2010
* art10octies-1 - 10octies-2 08/03/2010
* art122octies-1-122octies-8 01/12/2017
* art122octies-bis 01/01/2023
art122octies-bis 01/05/2017
art122octies-bis 01/06/2015
art122octies-bis 01/01/2008
* art122octiessemel-art122octiesquater 01/04/2017
art122octiessemel-art122octiesquater 01/06/2015
art122octiessemel-art122octiesquater 01/01/2008
* art122quinquies-decies-1-art122122quinquies-decies-3 01/04/2019
art122quinquies-decies-1-art122122quinquies-decies-3 01/01/2019
art122quinquies-decies-1-art122122quinquies-decies-3 19/07/2018
art122quinquies-decies-1-art122122quinquies-decies-3 29/06/2014
* art122tervicies-art122octovicies 01/08/2021
* art189-1 31/12/2015
* art203-1 02/08/2022
art203-1 01/05/2017
* art205-1 02/08/2022
art205-1 01/05/2017
* art206-1 01/05/2017
* art206-1-art206-2 02/08/2022
* art207-1-art207-2 02/08/2022
art207-1-art207-2 01/05/2017
* art212 01/08/2022
art212 22/08/2019
* art213-1 01/07/2021
art213-1 01/01/2021
* art215bis 01/07/2021
art215bis 19/07/2018
art215bis 01/10/2017
* art215octies-art215septiesdecies 01/09/2022
art215octies-art215septiesdecies 01/01/2022
* art215octies-art215sexiesdecies 12/06/2017
art215octies-art215sexiesdecies 01/12/2016
* art237bis-1 01/07/2021
art237bis-1 08/06/2019
* art295quinquies-1-295quinquies-4 16/06/2014
* Verslag aan de Koning 16/08/2013
* rvs 16/08/2013