Verordening geneeskundige verzorging van 28-7-2003

Résumé: Numac tekst: 2003022831
Gewijzigde numac: 2023048049

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 12-12-2023

Hoofdstuk - Afdelingen 1 tot 4 - Art. 15 tot 18: Opgeheven door: Besluit van de Vlaamse Regering van 30-11-2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming - B.S. 28-12 - art. 626


  Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN
HOOFDSTUK II. - GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN
Afdeling I. - Geneeskundige verstrekkingen geëist door of voor rekening van anderen
Afdeling II. - Verbod van verzekeringstegemoetkoming voor sommige geneeskundige verstrekkingen
Afdeling III. - Betalingsverbintenissen
Afdeling IV. - Weigering van de geneeskundige verstrekkingen
HOOFDSTUK III. - GETUIGSCHRIFTEN VAN VERZORGING EN VAN AFLEVERING
HOOFDSTUK IV. - OPNEMING IN EEN ZIEKENHUIS
HOOFDSTUK V. - BETALING KOSTEN VAN EEN ZIEKENHUISOPNEMING EN VOORWAARDEN WAARONDER TEGEMOETGEKOMEN WORDT INZAKE GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN VERLEEND AAN IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN
HOOFDSTUK VI. - DE VERSTREKKINGEN, BEDOELD IN ARTIKEL 34, EERSTE LID, 11°, 12° EN 18°, VAN DE WET
Afdeling I. - Tegemoetkoming voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden
Afdeling II. - Tegemoetkoming voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven in de centra voor dagverzorging
Afdeling III. - De tegemoetkoming voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven in een psychiatrisch verzorgingstehuis
Afdeling IV. - De tegemoetkoming in de plaatsing in initiatieven van beschut wonen
HOOFDSTUK VII. - DIALYSE
HOOFDSTUK VIII. - DEELNAME AAN HET MULTIDISCIPLINAIR ONCOLOGISCH CONSULT
HOOFDSTUK VIIIbis - NOTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN EEN BARIATRISCHE INGREEP
HOOFDSTUK VIIIter. - VOORSCHRIFT IN MEDISCHE BEELDVORMING
HOOFDSTUK VIIIquater. - GESTANDAARDISEERD AANVRAAGFORMULIER VOOR DE REDUCERENDE BORSTPLASTIE
HOOFDSTUK VIIIquinquies - PERMANENTIE IN DE FUNCTIES INTENSIEVE ZORGEN EN GESPECIALISEERDE SPOEDGEVALLENZORG
HOOFDSTUK IX. - VOORWAARDEN VOOR VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING VOOR TANDHEELKUNDIGE VERSTREKKINGEN
HOOFDSTUK X. - VOORWAARDEN WAARONDER TEGEMOETGEKOMEN WORDT INZAKE HOORTOESTELLEN
HOOFDSTUK XI. - FARMACEUTISCHE VERSTREKKINGEN
HOOFDSTUK XII. - GEINTEGREERDE DIENSTEN VOOR THUISVERZORGING
HOOFDSTUK XIII. - TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN DIE DOOR DE RECHTHEBBENDEN WERDEN GEDRAGEN MET BETREKKING TOT ENTERALE VOEDING THUIS VIA SONDE OF STOMIE - MAXIMUMFACTUUR
HOOFDSTUK XIIIbis. - MODELLEN VAN ZORGTRAJECTCONTRACTEN
HOOFDSTUK XIIIter. - MODEL VAN NOTIFICATIE VAN EEN BEPERKT PROGRAMME VOOR GLYCEMIECONTROLE BIJ EEN PATIENT MET DIABETES TYPE 2
HOOFDSTUK XIIIquater - TABAKSONTWENNING
HOOFDSTUK XIIIquinquies - REGISTRATIE VAN GROEPERINGEN IN DE HUISARTSGENEESKUNDE
HOOFDSTUK XIIIsexies. - VAN DE PREVENTIEMODULE VAN HET GLOBAAL MEDISCH DOSSIER
HOOFDSTUK XIIIsepties. - BEKENDMAKING VAN DE INFORMATIEVE OMZENDBRIEVEN AAN DE ZORGVERLENERS
HOOFDSTUK XIIIdecies.- VAN HET ZORGPROTOCOL VOOR PATIENTEN MET DIABETES TYPE 2
HOOFDSTUK XIV. - BEWIJSSTUKKEN
Afdeling 1. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle bewijsstukken
Afdeling 2. - Wat het bewijsstuk betreft dat door verpleegkundigen moet worden uitgereikt
Afdeling 3. - Wat het bewijsstuk betreft dat door vroedvrouwen moet worden uitgereikt
Afdeling 4. - Wat het bewijsstuk betreft dat door de artsen moet worden meegedeeld
Afdeling 5. Betreffende het door neuropsychologen af te leveren bewijsstuk
HOOFDSTUK XV. - OPHEFFINGSBEPALING
HOOFDSTUK XV/1. - MODALITEITEN VAN ELEKTRONISCHE LEZING VAN EEN IDENTIEITSDOCUMENT
Afdeling I.- Gemene bepalingen
Onderafdeling I- Inleidende bepaling
Onderafdeling II.- De identiteitsdocumenten
Onderafdeling III.- Verificatie identiteit
Onderafdeling IV.- Panne informaticasysteem
Onderafdeling V.- Geregistreerde gegevens
Afdeling 2.- Modaliteiten van elektronische lezing van een identiteitsdocument door de verpleegkundigen
Afdeling 3.- Modaliteiten van elektronische lezing van een identiteitsdocument door de ziekenhuizen
Onderafdeling 1.- Toepassingsgebied
Onderafdeling 2.- Verificatie identiteit bij ziekenhuisopname
Onderafdeling 3.- Verificatie identiteit bij ambulante geneeskundige verstrekking
Onderafdeling 4.- Inhoud verificatie van identiteit
Onderafdeling 5.- Prestaties zonder verificatie van identiteit
Onderafdeling 6.- Recurrente behandelingen
Onderafdeling 7.- Uitgestelde verificatie
hoofdstuk XV/1: De volledige tekst van hoofdstuk XV/1 vindt u onderaan de lijst van de bijlagen terug in document XV-1-art 32-1 tot 32-12.
HOOFDSTUK XV/2. - MODALITEITEN VAN PUBLICATIE VAN DE RESULTATEN VAN DE ANALYSES VAN DE KLINISCHE BIOLOGIE
Hoofdstuk XV/2: De volledige tekst van hoofdstuk XV/2 vindt u onderaan de lijst van de bijlagen terug in document XV-2-art 32-13
HOOFDSTUK XVI. - OVERGANGSBEPALINGEN
HOOFDSTUK XVII. - INWERKINGTREDING

Fichiers annexes

AnnexeEn vigueur le
* Bijlage 01 01/07/2015
* Bijlage 02 01/09/2003
* Bijlage 03 01/10/2017
* Bijlage 04 01/09/2003
* Bijlage 05A 01/12/2023
Bijlage 05A 01/09/2023
Bijlage 05A 01/05/2015
* Bijlage 05B 01/09/2023
Bijlage 05B 04/07/2019
Bijlage 05B 01/01/2017
* Bijlage 05C 01/07/2022
* Bijlage 06 01/06/2012
* Bijlage 07 01/07/2015
* Bijlage 08 01/07/2015
* Bijlage 09 01/07/2015
* Bijlage 10 01/07/2015
* Bijlage 11 01/07/2015
* Bijlage 12 01/10/2021
Bijlage 12 01/10/2016
Bijlage 12 01/07/2015
* Bijlage 13 01/04/2021
* Bijlage 13BIS 01/07/2015
* Bijlage 13ter 01/04/2021
* Bijlage 14 01/07/2015
* Bijlage 15 01/05/2020
* Bijlage 15bis 01/09/2015
* Bijlage 15quater 01/09/2015
* Bijlage 15quinquies 01/10/2023
* Bijlage 15ter 01/09/2015
* Bijlage 16 01/09/2003
* Bijlage 17 01/10/2021
Bijlage 17 01/01/2021
Bijlage 17 01/01/2013
* Bijlage 17BIS 01/01/2013
* Bijlage 18 01/03/2012
* Bijlage 18A 01/03/2012
* Bijlage 18B 01/03/2012
* Bijlage 19 01/06/2014
* Bijlage 19BIS 01/01/2013
* Bijlage 19TER 01/05/2015
* Bijlage 20 01/03/2017
Bijlage 20 01/05/2015
* Bijlage 21 01/04/2015
* Bijlage 21BIS 01/09/2003
* Bijlage 21QUATER 01/02/2021
* Bijlage 21TER 01/02/2021
* Bijlage 22 01/07/2015
* Bijlage 23 01/07/2015
* Bijlage 24 01/07/2015
* Bijlage 25 01/07/2015
* Bijlage 26 01/07/2015
* Bijlage 26-2 01/12/2022
* Bijlage 27 01/07/2015
* Bijlage 28 01/07/2015
* Bijlage 29 01/11/2019
Bijlage 29 01/09/2003
* Bijlage 30 01/01/2016
* Bijlage 30bis 01/04/2010
* Bijlage 31 01/09/2003
* Bijlage 32 01/09/2003
* Bijlage 33A 14/08/2008
* Bijlage 33B 14/08/2008
* Bijlage 33C 14/08/2008
* Bijlage 33D 14/08/2008
* Bijlage 33E 01/09/2003
* Bijlage 34A 01/09/2003
* Bijlage 34B 01/09/2003
* Bijlage 34C 01/09/2003
* Bijlage 35A 01/09/2003
* Bijlage 35B 01/09/2003
* Bijlage 36 01/09/2003
* Bijlage 37 01/07/2023
Bijlage 37 01/01/2019
Bijlage 37 01/01/2018
Bijlage 37 01/10/2016
Bijlage 37 01/01/2016
* Bijlage 37bis 01/10/2016
Bijlage 37bis 01/01/2016
* Bijlage 38 01/01/2019
* Bijlage 39 01/09/2003
* Bijlage 40A 01/01/2013
* Bijlage 40B 01/01/2013
* Bijlage 40C 01/01/2013
* Bijlage 41 01/01/2013
* Bijlage 42 01/09/2003
* Bijlage 43 01/04/2016
* Bijlage 43bis 01/04/2016
* Bijlage 44A 01/01/2013
* Bijlage 44B 01/01/2013
* Bijlage 44bis 01/01/2013
* Bijlage 44C 01/01/2013
* Bijlage 45 01/04/2007
* Bijlage 46A 01/09/2003
* Bijlage 46B 01/09/2003
* Bijlage 46C 01/09/2003
* Bijlage 46D 01/09/2003
* Bijlage 47 01/09/2003
* Bijlage 48A 01/09/2003
* Bijlage 48B 01/09/2003
* Bijlage 48C 01/09/2003
* Bijlage 49 01/07/2015
* Bijlage 50A 01/09/2003
* Bijlage 50B 01/09/2003
* Bijlage 50C 01/09/2003
* Bijlage 51A 01/09/2003
* Bijlage 51B 01/09/2003
* Bijlage 52 01/01/2015
* Bijlage 53 01/09/2003
* Bijlage 54 01/09/2003
* Bijlage 55 26/04/2012
* Bijlage 56 01/09/2017
Bijlage 56 01/02/2011
* Bijlage 57 01/06/2016
* Bijlage 58 01/06/2016
* Bijlage 59 01/08/2017
* Bijlage 59bis 01/08/2017
* Bijlage 60 01/07/2022
Bijlage 60 01/04/2014
* Bijlage 60bis 01/07/2022
Bijlage 60bis 01/07/2008
* Bijlage 61 01/04/2014
* Bijlage 62 01/02/2018
Bijlage 62 01/02/2011
* Bijlage 62bis 01/03/2011
* Bijlage 62ter 01/03/2011
* Bijlage 63 01/09/2003
* Bijlage 64 01/01/2006
* Bijlage 65 01/01/2011
* Bijlage 66 01/09/2003
* Bijlage 67 01/09/2003
* Bijlage 68 01/01/2011
* Bijlage 69 01/09/2003
* Bijlage 70 01/09/2003
* Bijlage 71 01/01/2011
* Bijlage 72 01/01/2019
Bijlage 72 01/01/2011
* Bijlage 73 01/01/2019
Bijlage 73 01/01/2011
* Bijlage 74 01/06/2009
* Bijlage 75 01/10/2009
* Bijlage 76 01/10/2009
* Bijlage 77 01/03/2013
* Bijlage 78 12/10/2010
* Bijlage 79 12/10/2010
* Bijlage 80 01/01/2013
* Bijlage 81 01/06/2012
* Bijlage 82 01/02/2018
* Bijlage 83 01/07/2015
* Bijlage 84 01/03/2019
* Bijlage 85 01/02/2016
* Bijlage 86 01/02/2016
* Bijlage 87 01/04/2016
* Bijlage 88 01/06/2016
* Bijlage 89 08/03/2017
* Bijlage 90 01/01/2020
* Bijlage 91 01/01/2020
* Bijlage 92 01/06/2020
* Bijlage 92bis 01/06/2021
* Bijlage 93 01/04/2021
* Bijlage 94 01/03/2022
Bijlage 94 01/02/2021
* Bijlage 95 01/12/2022
* Bijlage 96 01/12/2022
* Bijlage 97 01/05/2023
* art31-3 art 20180101
* chpXV-1-art 32-1 tot 32-20 05/12/2021
chpXV-1-art 32-1 tot 32-20 12/08/2021