K.B. 20-7-1971: instelling uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering t.v.v. zelfstandigen en meewerkende echtgenoten

Résumé: Papier versie: Pagina I/36

Note: Historiek vanaf 1-5-2003

Tekst bijgewerkt tot : B.S. 31-7-2023


  Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Table des Matières du document

Voorafgaandelijke bepalingen
TITEL I - UITKERINGSVERZEKERING
HOOFDSTUK I - DE GERECHTIGDEN
Afdeling I - Bepaling
Afdeling II - Het bewijs van de hoedanigheid van gerechtigde
HOOFDSTUK II - TIJDVAKKEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Basisbedrag der uitkeringen
HOOFDSTUK III - VOORWARDEN WAARONDER DE UITKERINGEN WORDEN VERSTREKT
Afdeling I - Voorwaarden die verband houden met de hoedanigheid van gerechtigde
Afdeling II - De staat van arbeidsongeschiktheid
Afdeling II/1. - Het "Terug Naar Werk-traject" en het re-integratietraject gericht op sociaalprofessionele re-integratie
Afdeling II/2. - Responsabilisering van de arbeidsongeschikt erkende gerechtigden
Afdeling III - Gevallen waarin de uitkeringen geweigerd of verminderd worden
Afdeling IV - De betaling der uitkeringen
HOOFDSTUK III/I. - TOEKENNING VAN EEN WERKHERVATTINGSPREMIE
HOOFDSTUK IV - DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
Afdeling I - Het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen
Afdeling II - Het Coördinatiebureau
Afdeling III - De speciale afdeling van de Technische intermutualistische raad
Afdeling IV - Algemene bepaling
HOOFDSTUK V - DE VASTSTELLING VAN DE STAAT VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Afdeling I - Het begin van het tijdvak van arbeidsongeschiktheid
Afdeling Ibis - Niet tijdige aangifte van de arbeidsongeschiktheid
Afdeling II - De beslissingen in verband met de staat van arbeidsongeschiktheid
a) De tijdvakken van primaire arbeidsongeschiktheid
b) Het tijdvak van invaliditeit
HOOFDSTUK Vbis. Opgeheven bij K.B. 13-1-03 - B.S. 24-1 - ed. 3
HOOFDSTUK VI - DE CONTROLE
Afdeling I - Algemene bepalingen
Afdeling II - De administratieve sancties
HOOFDSTUK VII - FINANCIELE EN STATISTISCHE BEPALINGEN
HOOFDSTUK VIII - ALGEMENE BEPALINGEN
HOOFDSTUK IX - OVERGANGSBEPALINGEN
TITEL II - MOEDERSCHAPSVERZEKERING
HOOFDSTUK I - INSTELLINGEN
HOOFDSTUK II - TOEPASSINGSSFEER
HOOFDSTUK III - TIJDVAKKEN VAN MOEDERSCHAPSRUST
HOOFDSTUK IV - MOEDERSCHAPSUITKERING
Afdeling I - Bedrag van de moederschapsuitkering
Afdeling II - Te vervullen formaliteiten met het oog op het verkrijgen van de moederschapsuitkeringen
Afdeling III - De betaling van de moederschapsuitkering
Afdeling IV - Gevallen van weigering of vermindering van de moederschapsuitkering
HOOFDSTUK V - TOEKENNINGSVOORWAARDEN BIJZONDERE BEPALING VOOR DE MOEDERSCHAPSVERZEKERING
HOOFDSTUK Vbis - OMZETTING VAN DE MOEDERSCHAPSRUST IN GEVAL VAN OVERLIJDEN VAN DE MOEDER
HOOFDSTUK VI - ALGEMENE BEPALING

Fichiers annexes

AnnexeEn vigueur le
* Bijlage 01/05/2003
* art16-1 01/01/2017
* Advies Raad van State 06/08/2011
* Verslag aan de Koning 03/09/2011