Gecoördineerde wet van 14-7-1994

Résumé: Numac tekst: 1994071451

Note: Met volledige historiek.

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 29-12-2023 - ed. 1
Numac: 2023048600


Afdeling VI. - Het "Terug Naar Werk-traject" in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 110.

§ 1er. [Voor de gerechtigde die in het kader van de uitkeringsverzekering bedoeld in artikel 86, § 3, eerste lid, arbeidsongeschikt is erkend, start de "Terug Naar Werk-coördinator" binnen het ziekenfonds, in samenspraak met deze gerechtigde en de adviserend arts, een "Terug Naar Werk-traject" op als een re-integratie gelet op zijn resterende capaciteiten kan worden overwogen.

Een "Terug Naar Werk-traject" bedoeld in het vorige lid betreft elk traject dat tot doel heeft om de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde na [een doorverwijzing door, naargelang het geval, de adviserend arts of de medewerker van het multidisciplinaire team] op basis van een inschatting van de restcapaciteiten of na een vraag van deze gerechtigde zelf onder de coördinatie van de "Terug Naar Werk-coördinator" zo snel mogelijk te ondersteunen bij het vinden van de gepaste begeleiding met het oog op de uitoefening van een activiteit die past bij zijn mogelijkheden en noden. In voorkomend geval wordt na een grondig overleg tussen de gerechtigde, de "Terug Naar Werk-coördinator", de adviserend arts en alle andere te betrekken actoren tijdens een re-integratietraject gericht op sociaal professionele re-integratie in het kader van een dergelijk "Terug Naar Werk-traject" een multidisciplinair re-integratieplan opgesteld. Dit plan wordt op regelmatige wijze opgevolgd.

De Koning bepaalt de minimale voorwaarden die moeten zijn vervuld om als "Terug Naar Werk-coördinator" in het kader van het "Terug Naar Werk-traject" bedoeld in het eerste lid.

De Koning bepaalt de betrokken actoren bij het opstellen van het multidisciplinair re-integratieplan bedoeld in het tweede lid, evenals de inhoud en de modaliteiten van dit re-integratieplan. Hij bepaalt eveneens de modaliteiten van de regelmatige opvolging van dit multidisciplinair re-integratieplan.

De Koning kan bepalen tijdens welke periode van het "Terug Naar Werk-traject", bedoeld in het eerste lid, de staat van arbeidsongeschiktheid wordt geacht behouden te blijven.

§ 2. In het kader van het "Terug Naar Werk-traject" van de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde bedoeld in paragraaf 1 wordt een elektronisch "Terug Naar Werk-dossier" in de verzekeringsinstelling gecreëerd. [De "Terug Naar Werk-coördinator", de adviserend arts en de medewerker van het multidisciplinaire team"] hebben toegang tot dit "Terug Naar Werk-dossier". De volgende categorieën van gegevens worden in dit "Terug Naar Werk-dossier" geregistreerd:

de identiteitsgegevens van de gerechtigde die deelneemt aan het "Terug Naar Werk-traject", namelijk het identificatienummer bedoeld in artikel van de wert van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, de naam, de voornaam, het geslacht, de geboortedatum en de hoofdverblijfplaats;

de gezondheidsgegevens verbonden met de inschatting van het functioneren en de mogelijkheden voor de gerechtigde om, mits begeleiding, terug aan het werk te gaan;

de loopbaangegevens van de gerechtigde;

de registratie door de "Terug Naar Werk-coördinator" van de verschillende contactmomenten en acties, inclusief het in voorkomend geval opgestelde multidisciplinair re-integratieplan, in de loop van het "Terug Naar Werk-traject".

De verwerking van de persoonsgegevens bedoeld in het vorige lid, beoogt de volgende verwerkingsdoeleinden na de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gerechtigde:

het beheer van het "Terug Naar Werk-traject" door de "Terug Naar Werk-coördinator" zoals de organisatie van de verschillende contactmomenten met de gerechtigde en de opvolging van de verschillende afgesproken geregistreerde acties;

de opvolging van het "Terug Naar Werk-traject" door de adviserend arts in samenspraak met de "Terug Naar Werk-coördinator";

de gegevensuitwisseling met elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die betrokken is in het kader van de uitvoering van het "Terug Naar Werk-traject" van deze gerechtigde om na zijn instemming de verschillende stappen van het voormelde traject uit te voeren en, in voorkomend geval, het multidisciplinair re-integratieplan op te stellen en de opvolging ervan te verrichten.

De verzekeringsinstellingen treden, ieder in het kader van hun bevoegdheid, op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens bedoeld in het eerste lid.

De persoonsgegevens bedoeld in het eerste lid worden bewaard gedurende drie jaar. Deze termijn gaat in op 1 januari volgend op de afsluiting van het arbeidsongeschiktheidsdossier in de verzekeringsinstelling.

§ 3. Met het oog op een jaarlijkse evaluatie van de tijdens het vorige kalenderjaar uitgevoerd "Terug Naar Werk-trajecten" bedoeld in paragraaf 1 bezorgt de verzekeringsinstelling de gegevens met betrekking tot de verschillende acties in het "Terug Naar Werk-traject" van de betrokken arbeidsongeschikt erkende gerechtigden via een elektronisch bericht aan het Instituut dat als derde-ontvangen van deze gegevens fungeert. De Koning bepaalt de modaliteiten van deze evaluatie.

§ 4. Om te kunnen nagaan of een "Terug Naar Werk-traject" bedoeld in het vorige lid kan aanvatten, is de arbeidsongeschikt erkende zelfstandige of meewerkende echtgenoot ertoe gehouden:

[Op verzoek van de adviserend arts of de medewerker van het multidisciplinaire team de gegevens te bezorgen die noodzakelijk zijn voor de inschatting van zijn restcapaciteiten, evenals een gevolg te geven aan de uitnodiging van de adviserend arts of de medewerker van het multidisciplinaire team voor een fysiek contact dat in voorkomend geval wordt georganiseerd als de voor deze inschatting van de restcapaciteiten vereiste gegevens niet worden bezorgd;]

een gevolg te geven aan de uitnodiging van de "Terug Naar Werk-coördinator" voor een eerste contactmoment in het kader van het voormelde "Terug Naar Werk-traject".

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, onder welke voorwaarden en in welke mate de uitkeringen worden toegekend wanneer de arbeidsongeschikte zelfstandige of meewerkende echtgenoot zonder geldige rechtvaardiging afwezig is op het [fysieke contact], bedoeld in het eerste lid, 1° of op het eerste contactmoment, bedoeld in het eerste lid, 2°. In dit kader kan de afwezigheid van de gerechtigde worden gerechtvaardigd door elementen zowel van medische aard als van niet-medische aard.

De toepassing van het vorige lid mag echter niet tot gevolg hebben dat het dagbedrag van de uitkering van de arbeidsongeschikte gerechtigde met meer dan 2,5 procent wordt verminderd.]


Fichiers annexes

AnnexeEn vigueur le
* ---artikel 116-1 - artikel 116-5 27/01/2019
---artikel 116-1 - artikel 116-5 01/05/2017
---artikel 116-1 - artikel 116-5 08/01/2015
* ---artikel 116-1 - artikel 116-6 01/01/2021
* ---artikel 165-1 27/08/2015
* ---artikel 191, 15°novies 01/01/2022
---artikel 191, 15°novies 09/01/2021
---artikel 191, 15°novies 10/01/2020
---artikel 191, 15°novies 27/01/2019
* ---artikel 191, 15°terdecies 01/01/2022
* ---artikel 22 Duitstalige gemeenschap 01/01/2019
* ---artikel 23 Duitstalige gemeenschap 01/01/2019
---artikel 25octies-1 - artikel 25octies-2 31/12/2199
* ---artikel 25octies-1 - artikel 25octies-2 07/09/2017
---artikel 25octies-1 - artikel 25octies-2 01/12/2014
---artikel 25octies-1 - artikel 25octies-2 26/02/2014
* ---artikel 25quater-1 07/09/2017
---artikel 25quater-1 26/02/2014
* ---artikel 25septies 01/12/2014
* ---artikel 35quater-1 08/01/2018
* ---artikel 35quater-1 - artikel 35quater-2 01/07/2020
---artikel 35quater-1 - artikel 35quater-2 11/04/2019
* ---artikel 35septies 01/07/2014
* ---artikel 35septies-1 - artikel 35septies-14 2021210
* ---artikel 35septies-1 - artikel 35septies-6 26/11/2018
---artikel 35septies-1 - artikel 35septies-6 01/07/2015
---artikel 35septies-1 - artikel 35septies-6 01/07/2014
* ---artikel 37 Duitstalige gemeenschap 01/01/2019
* ---artikel 37vicies-1 10/01/2013
* ---artikel 37vicies-2 06/09/2022
* art-art13-2 09/06/2022
* art67-1 01/10/2018