Koninklijk besluit 3-7-1996

Résumé: Numac tekst: 2020201668

De hierna vermelde bijlagen kan u terugvinden in de tabel met bijlagen die zich onder de inhoudstafel bevindt:
Verlag aan de Koning
Advies Raad van State
Bijlagen 2, 3 en aanvraag inschrijving GVU

Note: Met volledige historiek.

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 23-1-2024 - Numac: 2023206779


Afdeling I.- Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Art. 296.

De bijeenroeping van de vergaderingen van het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle vermeldt in elk geval het onderwerp van de vergadering.

Art. 297.

De in artikel 141, § 1, eerste lid, 13°, van de gecoördineerde wet bedoelde verslagen worden om het kwartaal door het Comité opgemaakt. Ze worden overeenkomstig artikel 141, § 1, eerste lid, 14°, van de gecoördineerde wet, samen met de in die littera bedoelde aanbevelingen bezorgd in het kwartaal na dat waarin de bevindingen zijn gedaan.

Het Comité kan evenwel te allen tijde omstandige bijzondere verslagen opmaken wanneer de gedane bevindingen naar zijn mening onverwijld ter kennis moeten worden gebracht van de Minister, van het Algemeen comité, van de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging of van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen.

Art. 298.

Het mandaat van de leden van het Comité vangt aan op 15 februari 2003. De lopende mandaten worden op diezelfde datum van rechtswege beëindigd.

Het mandaat is vierjarig en hernieuwbaar. Voor de leden van de groepen voor wie de in artikel 211 van de gecoördineerde wet bedoelde verkiezingen worden georganiseerd, vindt de eerste hernieuwing echter plaats de eerste dag van de maand die volgt op de telling.

Het mandaat van de overleden of ontslagnemende leden wordt beëindigd door hun opvolgers.

Art. 299.

Wanneer het Comité in vergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van de Minister, heeft de vergadering plaats binnen acht dagen na het verzoek.


Fichiers annexes

AnnexeEn vigueur le
* Bijlage 01/08/2021
Bijlage 01/10/2014
Bijlage 10/08/1996
* Bijlage -art10 04/12/2018
* Bijlage 2 21/07/2022
Bijlage 2 10/08/1996
* Bijlage 3 10/08/1996
* art10nonies-1 08/03/2010
* art10octies-1 - 10octies-2 08/03/2010
* art122octies-1-122octies-8 01/12/2017
* art122octies-bis 01/01/2023
art122octies-bis 01/05/2017
art122octies-bis 01/06/2015
art122octies-bis 01/01/2008
* art122octiessemel-art122octiesquater 01/04/2017
art122octiessemel-art122octiesquater 01/06/2015
art122octiessemel-art122octiesquater 01/01/2008
* art122quinquies-decies-1-art122122quinquies-decies-3 01/04/2019
art122quinquies-decies-1-art122122quinquies-decies-3 01/01/2019
art122quinquies-decies-1-art122122quinquies-decies-3 19/07/2018
art122quinquies-decies-1-art122122quinquies-decies-3 29/06/2014
* art122tervicies-art122octovicies 01/08/2021
* art189-1 31/12/2015
* art203-1 02/08/2022
art203-1 01/05/2017
* art205-1 02/08/2022
art205-1 01/05/2017
* art206-1 01/05/2017
* art206-1-art206-2 02/08/2022
* art207-1-art207-2 02/08/2022
art207-1-art207-2 01/05/2017
* art212 01/08/2022
art212 22/08/2019
* art213-1 01/07/2021
art213-1 01/01/2021
* art215bis 01/07/2021
art215bis 19/07/2018
art215bis 01/10/2017
* art215octies-art215septiesdecies 01/09/2022
art215octies-art215septiesdecies 01/01/2022
* art215octies-art215sexiesdecies 12/06/2017
art215octies-art215sexiesdecies 01/12/2016
* art237bis-1 01/07/2021
art237bis-1 08/06/2019
* art295quinquies-1-295quinquies-4 16/06/2014
* Verslag aan de Koning 16/08/2013
* rvs 16/08/2013