Koninklijk besluit 3-7-1996

Résumé: Numac tekst: 2020201668

De hierna vermelde bijlagen kan u terugvinden in de tabel met bijlagen die zich onder de inhoudstafel bevindt:
Verlag aan de Koning
Advies Raad van State
Bijlagen 2, 3 en aanvraag inschrijving GVU

Note: Met volledige historiek.

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 23-1-2024 - Numac: 2023206779


C. Erkenningsraad voor bandagisten

Art. 82.

De Erkenningsraad voor bandagisten is samengesteld uit:

de voorzitter;

zes werkende en zes plaatsvervangende leden, door de Minister gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te wijzen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve organisaties van bandagisten;

één werkend en één plaatsvervangend lid, aangewezen door de Minister;

één werkend en één plaatsvervangend lid, aangewezen door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.

Art. 83.

De Erkenningsraad voor bandagisten heeft tot taak de personen te erkennen die hij als bevoegd erkent om de rechthebbenden van de verzekering de banden te verstrekken welke luidens de vorenbedoelde nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen in de bevoegdheid vallen van de bandagisten.

De erkenningsaanvragen worden gezonden aan de Dienst voor geneeskundige verzorging die ze bezorgt aan de erkenningsraad.

Art. 84.

§ 1. Voor de verstrekkingen betreffende de bandagisterie, bedoeld in artikel 27 a) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, kunnen worden erkend de personen die:

a) Ofwel een theoretische en praktische opleiding van bandagist hebben gevolgd gedurende minstens drie en een half jaar;

b) Ofwel houders zijn van een bachelordiploma in de orthopedie en gedurende minstens twee jaar een praktische opleiding in die materie hebben vervolledigd in een werkplaats beantwoordend aan de normen vastgesteld krachtens artikel 84bis.

De kandidaten voor voormelde erkenning moeten slagen voor een technisch bevoegdheidsexamen dat door de raad wordt georganiseerd; het examenprogramma wordt door Onst vastgesteld.

§ 2. Voor de verstrekkingen betreffende de toerusting voor kunstaars, het ambulant urinaal en de tracheacanule, kunnen worden erkend, de apothekers die gedurende zes maanden een passende opleiding hebben ontvangen. De apothekers, houders van het diploma van ziekenhuisapotheker, uitgereikt door een door het Rijk erkende universiteit, worden evenwel bevoegd erkend voor die verstrekkingen.

§ 3. Om te kunnen worden erkend, verbinden voormelde personen zich met een verklaring op erewoord ertoe :

a) de artikelen enkel te verstrekken op voorschrift van een [arts], rekening houdende met de doelstellingen van dat voorschrift en in overeenstemming daarmee;

b) de termijnen te respecteren inzake de geldigheid van het voorschrift en de aflevering van de producten vastgesteld in de nomenclatuur;

a) artikelen te verstrekken welke overeenstemmen met de minimummaatstaven inzake fabricage, omschreven in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen;

b) de op maat gemaakte toestellen ten minste éénmaal aan te passen vóór het af te leveren artikel wordt afgewerkt;

c) zowel de op maat gemaakte artikelen als de andere artikelen bij de levering bij de patiënt aan te leggen;

d) alle aanwijzingen betreffende het aanbrengen, het gebruik en het onderhoud van het artikel te verstrekken;

e) de levering zelf uit te voeren;

te beschikken over de voor het vervaardigen naar maat en voor het passen nodige installatie en het gereedschap;

de artikelen noch te koop aan te bieden, noch te verstrekken op markten, beurzen of andere openbare plaatsen, noch door venten, noch door toedoen van personen die niet ingeschreven zijn op de lijsten van de erkende bandagisten die door de Erkenningsraad voor bandagisten worden aangelegd, voor de levering van de in artikel 27, § 1, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen vermelde verstrekkingen;

zijn beroep uit te oefenen in de zetel(s) van de onderneming die is (zijn) opgetekend door de Erkenningsraad.

Nochtans, wanneer de rechthebbende, die een geneeskundig voorschrift heeft en zich niet of zeer moeilijk kan verplaatsen, de bandagist oproept, mag deze zich naar diens woonplaats begeven.

Art. 84bis

Enkel de personen die beschikken over de installatie en het gereedschap voorzien in artikel 84, § 3, 3°, in een werkplaats beantwoordend aan de normen bepaald door een verordening van het Verzekeringscomité, hebben het recht om maatwerk te vervaardigen.

Art. 85.

§ 1. Voor de verstrekkingen betreffende de wagentjes, bedoeld in artikel 28, § 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen kunnen worden erkend de personen die:

a) ofwel een passende theoretische en praktische opleiding hebben gevolgd gedurende minstens twee jaar;

b) ofwel houders zijn van een bachelordiploma in de orthopedie en gedurende minstens twee jaar een praktische opleiding in die materie hebben vervolledigd in een werkplaats beantwoordend aan de normen vastgesteld krachtens artikel 85bis.

De kandidaten voor de vermelde erkenning moeten slagen voor een technisch bevoegdheidsexamen dat door de Raad wordt georganiseerd; het examenprogramma wordt door Ons vastgesteld.

§ 2. Om te kunnen worden erkend, verbinden voormelde personen zich met een verklaring op erewoord ertoe :

a) de artikelen enkel te verstrekken op voorschrift van een [arts], rekening houdende met de doelstellingen van dat voorschrift en in overeenstemming daarmee;

b) de termijnen te respecteren inzake de geldigheid van het voorschrift en de aflevering van de producten vastgesteld in de nomenclatuur;

a) artikelen te verstrekken welke overeenstemmen met de minimummaatstaven inzake fabricage omschreven in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen;

b) op basis van zijn vaststellingen, nadat hij de rechthebbende heeft gezien, zijn bestek op te maken en de verstrekking(en) en het eventueel toebehoren te motiveren;

c) de artikelen bij aflevering aan de rechthebbende aan te passen;

d) alle aanwijzingen betreffende het aanbrengen, het gebruik en het onderhoud van het artikel te verstrekken;

e) de aflevering aan de rechthebbende zelf uit te voeren en de documenten mede te ondertekenen;

f) de rechthebbende te informeren dat indien de levering op zijn vraag geschiedt vóór de kennisgeving van de negatieve beslissing van de adviserend [arts], de kostprijs van de leveringen en het eventuele toebehoren te zijnen laste valt;

te beschikken over de nodige installatie en het gereedschap om de verstrekkingen aan te passen en kleine herstellingen uit te voeren

de artikelen noch te koop aan te bieden, noch te verstrekken op markten, beurzen of andere openbare plaatsen, noch door venten, noch door toedoen van personen die niet ingeschreven zijn op de lijsten van de erkende bandagisten die door de Erkenningsraad voor bandagisten worden aangelegd, voor de levering van de in artikel 28, § 8, 1°, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen vermelde verstrekkingen. ».

zijn beroep uit te oefenen in de zetel(s) van de onderneming die is (zijn) opgetekend door de Erkenningsraad.

Nochtans, wanneer de rechthebbende, die een geneeskundig voorschrift heeft en zich niet of zeer moeilijk kan verplaatsen, de bandagist oproept, mag deze zich naar diens woonplaats begeven.

Art. 85bis

Enkel de personen die beschikken over de installatie en het gereedschap voorzien in artikel 85, § 2, 3°, in een werkplaats beantwoordend aan de normen bepaald door een verordening van het Verzekeringscomité, hebben het recht om maatwerk te vervaardigen.

Art. 86.

De erkenning blijft behouden voor de personen die op 1 september 1983 als bandagist zijn erkend.

Die erkenning geldt evenwel slechts voor de verstrekkingen waarvoor die personen als bevoegd zijn erkend.

Die personen kunnen verruiming van hun bevoegdheid bekomen als zij, na een passende theoretische en praktische opleiding te hebben gevolgd, een technisch bevoegdheidsexamen afleggen waarvan het programma door Ons wordt bepaald na advies van de Raad.


Fichiers annexes

AnnexeEn vigueur le
* Bijlage 01/08/2021
Bijlage 01/10/2014
Bijlage 10/08/1996
* Bijlage -art10 04/12/2018
* Bijlage 2 21/07/2022
Bijlage 2 10/08/1996
* Bijlage 3 10/08/1996
* art10nonies-1 08/03/2010
* art10octies-1 - 10octies-2 08/03/2010
* art122octies-1-122octies-8 01/12/2017
* art122octies-bis 01/01/2023
art122octies-bis 01/05/2017
art122octies-bis 01/06/2015
art122octies-bis 01/01/2008
* art122octiessemel-art122octiesquater 01/04/2017
art122octiessemel-art122octiesquater 01/06/2015
art122octiessemel-art122octiesquater 01/01/2008
* art122quinquies-decies-1-art122122quinquies-decies-3 01/04/2019
art122quinquies-decies-1-art122122quinquies-decies-3 01/01/2019
art122quinquies-decies-1-art122122quinquies-decies-3 19/07/2018
art122quinquies-decies-1-art122122quinquies-decies-3 29/06/2014
* art122tervicies-art122octovicies 01/08/2021
* art189-1 31/12/2015
* art203-1 02/08/2022
art203-1 01/05/2017
* art205-1 02/08/2022
art205-1 01/05/2017
* art206-1 01/05/2017
* art206-1-art206-2 02/08/2022
* art207-1-art207-2 02/08/2022
art207-1-art207-2 01/05/2017
* art212 01/08/2022
art212 22/08/2019
* art213-1 01/07/2021
art213-1 01/01/2021
* art215bis 01/07/2021
art215bis 19/07/2018
art215bis 01/10/2017
* art215octies-art215septiesdecies 01/09/2022
art215octies-art215septiesdecies 01/01/2022
* art215octies-art215sexiesdecies 12/06/2017
art215octies-art215sexiesdecies 01/12/2016
* art237bis-1 01/07/2021
art237bis-1 08/06/2019
* art295quinquies-1-295quinquies-4 16/06/2014
* Verslag aan de Koning 16/08/2013
* rvs 16/08/2013