Verordening geneeskundige verzorging van 28-7-2003

Résumé: Numac tekst: 2003022831
Gewijzigde numac: 2023048049

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 12-12-2023

Hoofdstuk - Afdelingen 1 tot 4 - Art. 15 tot 18: Opgeheven door: Besluit van de Vlaamse Regering van 30-11-2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming - B.S. 28-12 - art. 626


HOOFDSTUK XIV. - BEWIJSSTUKKEN

Afdeling 1. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle bewijsstukken

Art. 31.

§ 1. [Ter herinnering, tenzij anders bepaald in de volgende artikelen van dit hoofdstuk, voldoet een bewijsstuk aan de vereisten van artikel 53, § 1/2 van de wet.]

Opgeheven door : Verord. 26-9-22 - B.S. 30-11 - art. 1

Opgeheven door : Verord. 26-9-22 - B.S. 30-11 - art. 1

Opgeheven door : Verord. 26-9-22 - B.S. 30-11 - art. 1

Opgeheven door : Verord. 26-9-22 - B.S. 30-11 - art. 1

Opgeheven door : Verord. 26-9-22 - B.S. 30-11 - art. 1

Opgeheven door : Verord. 26-9-22 - B.S. 30-11 - art. 1

§ 2. Het uitreiken van het bewijsstuk kan elektronisch gebeuren mits er afdoende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de veiligheid en de confidentialiteit van de verstuurde persoonsgegevens betreffende de gezondheid te verzekeren, zoals dit wordt vereist door artikel 16 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De elktronische mededeling van het bewijsstuk vereist de eBox of een beveiligd uitwisselingssysteem dat een gelijkwaardig veiligheidsniveau garandeert en dat werd goedgekeurd door het bevoegde Sectoraal Comité. Bij een elektronische verzending moet de rechthebbende hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd en moet gebruik gemaakt worden van een courant leesbaar formaat (bijvoorbeeld worddocument, pdf,...).

§ 3. Indien het bewijsstuk niet aan de rechthebbende zelf wordt uitgereikt, moet hiervoor toestemming gegeven worden door de rechthebbende en door de persoon die het bewijsstuk ontvangt, overeenkomstig de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. De zorgverlener moet het bewijs van die toestemmingen aan de bevoegde organen kunnen voorleggen bij controle.

§ 4. Op elk bewijsstuk wordt een uniek volgnummer aangebracht.

§ 5. Elk bewijsstuk dat wordt uitgereikt naar aanleiding van de elektronische overdracht van het getuigschrift voor verstrekte hulp aan de verzekeringsinstelling buiten de derdebetalersregeling, bevat het nummer van ontvangstbewijs van het eGVH alsook een barcode die dit nummer van ontvangstbewijs vertaalt overeenkomstig de technische toepassingsregels vastgelegd krachtens artikel 9bis van de wet.

Afdeling 2. - Wat het bewijsstuk betreft dat door verpleegkundigen moet worden uitgereikt

Art. 31/1.

[Op het bewijsstuk wordt de conventiestatus vermeld van de verpleegkundige betrokken bij de verstrekkingen vermeld op het bewijsstuk.

Naast elke vergoedbare verstrekking, vermeld met zijn rangnummer in de nomenclatuur, wordt een voor de patiënt beknopte en verstaanbare omschrijving medegedeeld.

Indien de verstrekkingen door een groep van verpleegkundigen worden aangerekend, kan het bewijsstuk verstuurd worden door die groep van verpleegkundigen in plaats van door de individuele verpleegkundigen die hebben bijgedragen aan de vermelde verstrekkingen. In dit geval moeten naast het groepsnummer derdebetaler (indien de groep met een uniek derdebetalersnummer aanrekent), de naam van de groep, het contactadres en de naam van de contactpersoon vermeld worden.

Op het bewijsstuk worden ook de namen vermeld van de verpleegkundigen en zorgkundigen die hebben bijgedragen aan de vermelde verstrekkingen.

Dit bewijsstuk bestaat uit één document dat verschillende luiken of bladen kan bevatten en dat de volledige kost voor de rechthebbende duidelijk aangeeft.

[Opgeheven door: Verord. 24-7-17 - B.S. 12-10 (vroeger lid 6)]

Dit bewijsstuk moet maandelijks, zo snel mogelijk en ten laatste 28 kalenderdagen na de verzending van de facturatie uitgereikt worden aan de rechthebbende. Bij correctiefacturen, herindieningen,

herfacturaties en bij terugvorderingen moet de verpleegkundige ten laatste op het einde van de betrokken procedure een nieuw bewijsstuk uitreiken aan de rechthebbende zodat deze beschikt over alle correcte informatie.

Gelijksoortige verstrekkingen mogen gegroepeerd worden op het bewijsstuk. De concrete invulling hiervan wordt overgelaten aan de betrokken verpleegkundige of groepering van verpleegkundigen.]

Afdeling 3. - Wat het bewijsstuk betreft dat door vroedvrouwen moet worden uitgereikt

Art. 31/2.

[Op het bewijsstuk wordt de conventiestatus vermeld van de zorgverlener betrokken bij de verstrekkingen vermeld op het bewijsstuk.

Indien de verstrekkingen door een groep van vroedvrouwen worden aangerekend, kan het bewijsstuk verstuurd worden door die groep van vroedvrouwen in plaats van door de individuele vroedvrouwen die hebben bijgedragen aan de vermelde verstrekkingen.

Dit bewijsstuk bestaat uit één document dat verschillende luiken of bladen kan bevatten en dat de volledige kost voor de rechthebbende duidelijk aangeeft.

[Opgeheven door: Verord. 24-7-17 - B.S. 12-10 (vroeger lid 4)]

Dit bewijsstuk moet zo snel mogelijk en ten laatste gelijktijdig met de verzending van de factuur worden uitgereikt.

Gelijksoortige verstrekkingen mogen gegroepeerd worden op het bewijsstuk. De betrokken vroedvrouw of groepering van vroedvrouwen bepaalt de concrete wijze van toepassing hiervan.]

Afdeling 4. - Wat het bewijsstuk betreft dat door de artsen moet worden meegedeeld

Art. 31/3.

[Voor wat betreft de verstrekkingen betreffende de klinische biologie, de pathologische anatomie en de genetica, worden op het bewijsstuk bij de respectievelijke verstrekkingen de namen vermeld van de artsen-specialisten in de klinische biologie, de apothekers en licentiaten in de wetenschappen erkend voor het stellen van medische handelingen in klinische biologie, de artsen-specialisten in de pathologische anatomie en de artsen gemachtigd om verstrekkingen inzake genetische onderzoeken te verstrekken die betrokken waren bij de verstrekkingen vermeld op het bewijsstuk, evenals hun conventiestatuut.

Het bewijsstuk moet ten minste 1 keer per trimester worden meegedeeld.

Gelijksoortige verstrekkingen die op verschillende tijdstippen en/of door verschillende zorgverleners werden uitgevoerd, kunnen gegroepeerd worden op één bewijsstuk. De verstrekkingen klinische biologie, anatomische pathologie en genetica, opgenomen in de Nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, worden, voor de toepassing van dit artikel, beschouwd als gelijksoortige verstrekkingen.]

Afdeling 5. Betreffende het door neuropsychologen af te leveren bewijsstuk

Art. 31/4.

Het formulier bedoeld in artikel 6, § 1, 11°, lid 2, wordt afgeleverd uiterlijk twee maanden na het einde van de maand waarin de verstrekkingen werden geleverd.


Fichiers annexes

AnnexeEn vigueur le
* Bijlage 01 01/07/2015
* Bijlage 02 01/09/2003
* Bijlage 03 01/10/2017
* Bijlage 04 01/09/2003
* Bijlage 05A 01/12/2023
Bijlage 05A 01/09/2023
Bijlage 05A 01/05/2015
* Bijlage 05B 01/09/2023
Bijlage 05B 04/07/2019
Bijlage 05B 01/01/2017
* Bijlage 05C 01/07/2022
* Bijlage 06 01/06/2012
* Bijlage 07 01/07/2015
* Bijlage 08 01/07/2015
* Bijlage 09 01/07/2015
* Bijlage 10 01/07/2015
* Bijlage 11 01/07/2015
* Bijlage 12 01/10/2021
Bijlage 12 01/10/2016
Bijlage 12 01/07/2015
* Bijlage 13 01/04/2021
* Bijlage 13BIS 01/07/2015
* Bijlage 13ter 01/04/2021
* Bijlage 14 01/07/2015
* Bijlage 15 01/05/2020
* Bijlage 15bis 01/09/2015
* Bijlage 15quater 01/09/2015
* Bijlage 15quinquies 01/10/2023
* Bijlage 15ter 01/09/2015
* Bijlage 16 01/09/2003
* Bijlage 17 01/10/2021
Bijlage 17 01/01/2021
Bijlage 17 01/01/2013
* Bijlage 17BIS 01/01/2013
* Bijlage 18 01/03/2012
* Bijlage 18A 01/03/2012
* Bijlage 18B 01/03/2012
* Bijlage 19 01/06/2014
* Bijlage 19BIS 01/01/2013
* Bijlage 19TER 01/05/2015
* Bijlage 20 01/03/2017
Bijlage 20 01/05/2015
* Bijlage 21 01/04/2015
* Bijlage 21BIS 01/09/2003
* Bijlage 21QUATER 01/02/2021
* Bijlage 21TER 01/02/2021
* Bijlage 22 01/07/2015
* Bijlage 23 01/07/2015
* Bijlage 24 01/07/2015
* Bijlage 25 01/07/2015
* Bijlage 26 01/07/2015
* Bijlage 26-2 01/12/2022
* Bijlage 27 01/07/2015
* Bijlage 28 01/07/2015
* Bijlage 29 01/11/2019
Bijlage 29 01/09/2003
* Bijlage 30 01/01/2016
* Bijlage 30bis 01/04/2010
* Bijlage 31 01/09/2003
* Bijlage 32 01/09/2003
* Bijlage 33A 14/08/2008
* Bijlage 33B 14/08/2008
* Bijlage 33C 14/08/2008
* Bijlage 33D 14/08/2008
* Bijlage 33E 01/09/2003
* Bijlage 34A 01/09/2003
* Bijlage 34B 01/09/2003
* Bijlage 34C 01/09/2003
* Bijlage 35A 01/09/2003
* Bijlage 35B 01/09/2003
* Bijlage 36 01/09/2003
* Bijlage 37 01/07/2023
Bijlage 37 01/01/2019
Bijlage 37 01/01/2018
Bijlage 37 01/10/2016
Bijlage 37 01/01/2016
* Bijlage 37bis 01/10/2016
Bijlage 37bis 01/01/2016
* Bijlage 38 01/01/2019
* Bijlage 39 01/09/2003
* Bijlage 40A 01/01/2013
* Bijlage 40B 01/01/2013
* Bijlage 40C 01/01/2013
* Bijlage 41 01/01/2013
* Bijlage 42 01/09/2003
* Bijlage 43 01/04/2016
* Bijlage 43bis 01/04/2016
* Bijlage 44A 01/01/2013
* Bijlage 44B 01/01/2013
* Bijlage 44bis 01/01/2013
* Bijlage 44C 01/01/2013
* Bijlage 45 01/04/2007
* Bijlage 46A 01/09/2003
* Bijlage 46B 01/09/2003
* Bijlage 46C 01/09/2003
* Bijlage 46D 01/09/2003
* Bijlage 47 01/09/2003
* Bijlage 48A 01/09/2003
* Bijlage 48B 01/09/2003
* Bijlage 48C 01/09/2003
* Bijlage 49 01/07/2015
* Bijlage 50A 01/09/2003
* Bijlage 50B 01/09/2003
* Bijlage 50C 01/09/2003
* Bijlage 51A 01/09/2003
* Bijlage 51B 01/09/2003
* Bijlage 52 01/01/2015
* Bijlage 53 01/09/2003
* Bijlage 54 01/09/2003
* Bijlage 55 26/04/2012
* Bijlage 56 01/09/2017
Bijlage 56 01/02/2011
* Bijlage 57 01/06/2016
* Bijlage 58 01/06/2016
* Bijlage 59 01/08/2017
* Bijlage 59bis 01/08/2017
* Bijlage 60 01/07/2022
Bijlage 60 01/04/2014
* Bijlage 60bis 01/07/2022
Bijlage 60bis 01/07/2008
* Bijlage 61 01/04/2014
* Bijlage 62 01/02/2018
Bijlage 62 01/02/2011
* Bijlage 62bis 01/03/2011
* Bijlage 62ter 01/03/2011
* Bijlage 63 01/09/2003
* Bijlage 64 01/01/2006
* Bijlage 65 01/01/2011
* Bijlage 66 01/09/2003
* Bijlage 67 01/09/2003
* Bijlage 68 01/01/2011
* Bijlage 69 01/09/2003
* Bijlage 70 01/09/2003
* Bijlage 71 01/01/2011
* Bijlage 72 01/01/2019
Bijlage 72 01/01/2011
* Bijlage 73 01/01/2019
Bijlage 73 01/01/2011
* Bijlage 74 01/06/2009
* Bijlage 75 01/10/2009
* Bijlage 76 01/10/2009
* Bijlage 77 01/03/2013
* Bijlage 78 12/10/2010
* Bijlage 79 12/10/2010
* Bijlage 80 01/01/2013
* Bijlage 81 01/06/2012
* Bijlage 82 01/02/2018
* Bijlage 83 01/07/2015
* Bijlage 84 01/03/2019
* Bijlage 85 01/02/2016
* Bijlage 86 01/02/2016
* Bijlage 87 01/04/2016
* Bijlage 88 01/06/2016
* Bijlage 89 08/03/2017
* Bijlage 90 01/01/2020
* Bijlage 91 01/01/2020
* Bijlage 92 01/06/2020
* Bijlage 92bis 01/06/2021
* Bijlage 93 01/04/2021
* Bijlage 94 01/03/2022
Bijlage 94 01/02/2021
* Bijlage 95 01/12/2022
* Bijlage 96 01/12/2022
* Bijlage 97 01/05/2023
* art31-3 art 20180101
* chpXV-1-art 32-1 tot 32-20 05/12/2021
chpXV-1-art 32-1 tot 32-20 12/08/2021