K.B. 20-7-1971: instelling uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering t.v.v. zelfstandigen en meewerkende echtgenoten

Résumé: Gewijzigde numac: 2023206778

Note: Historiek vanaf 1-5-2003

Tekst bijgewerkt tot : B.S. 23-1-2024


HOOFDSTUK VIII - ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 81.

De modellen van de formulieren die dienen te worden gebruikt voor de toepassing van dit besluit, worden vastgesteld door de instanties die bevoegd zijn om de gelijkaardige formulieren vast te leggen die gebruikt worden in de door de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 ingerichte uitkeringsverzekering.

Nochtans wordt de bevoegdheid die ter zake het in artikel 79 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 bedoelde beheerscomité toekomt, uitgeoefend door het beheerscomité beoogd in artikel 39 van dit besluit.

Art. 82.

In de mate waarin daarvan door dit besluit niet wordt afgeweken en de stof die erin behandeld wordt een voorwerp heeft wat betreft de door dit besluit ingestelde verzekering, zijn de bepalingen van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en van haar uitvoeringsbesluiten van toepassing wat deze laatste verzekering betreft.

Is nochtans niet van toepassing de Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.


Fichiers annexes

AnnexeEn vigueur le
* Bijlage 01/05/2003
* art16-1 01/01/2017
* Advies Raad van State 06/08/2011
* Verslag aan de Koning 03/09/2011