Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 137bis.
TITEL VII.- CONTROLE EN GESCHILLEN
HOOFDSTUK I.- GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING TER ZAKE VAN DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE EVALUATIE EN CONTROLE EN VAN DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE
  Art. 138.
  P 22/02/2002 - 14/02/2003 De verzekeringsinstelling stelt op eigen initiatief of op verzoek van de controlediensten van het Instituut, aan de hand van elektronisch opgeslagen en verwerkte gegevens, lijsten op die de nodige gegevens bevatten voor de volledige identificering van de verstrekkingen enerzijds aangerekend, anderzijds terugbetaald door de verzekering voor geneeskundige verzorging.
  P 22/02/2002 - 14/02/2003 Na waarmerking door een gevolmachtigde van de verzekeringsinstelling erkend door de leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle, gelden deze lijsten tot bewijs van het tegendeel, ook ten aanzien van derden.

HOOFDSTUK II.- GENEESKUNDIGE CONTROLE
Afdeling I.- Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
Art. 139.

Affichage pour impression