Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 205.
  Art. 206.
  10/05/1996 § 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 161, 5°, zijn de verzekeringsinstellingen verplicht, onder de door de Koning te bepalen modaliteiten, ontvangsten- en uitgavenbescheiden betreffende de door hen geboekte inkomsten en uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van deze wet, op te stellen en over te maken aan de door de Koning aangewezen instellingen.
  06/09/1994 Zij zijn bovendien verplicht, onder de door de Koning te bepalen modaliteiten, statistische tabellen van hun uitgaven met betrekking tot de in titel III, hoofdstuk III, de in titel IV, hoofdstuk III en de in titel V, hoofdstuk III, bedoelde verstrekkingen op te stellen en over te maken aan het Instituut.
  06/09/1994 Onder de door de Koning te bepalen voorwaarden wordt het bedrag van de uitgaven dat ontbreekt op de in het voorgaande lid bedoelde statistische tabellen niet in aanmerking genomen voor het vaststellen van de in artikel 16, § 1, 4°, bedoelde rekeningen.
  06/09/1994 - 29/04/1997 Uiterlijk vanaf het dienstjaar 1995, onder door de Koning te bepalen voorwaarden en nadere regelen, dienen deze statistische tabellen ook de uitgaven te bevatten betreffende alle verstrekkingen die in elke verplegingsinrichting worden verricht voor niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.
  02/01/1996 Bij de Algemene diensten van het Instituut wordt een Technische, boekhoudkundige en statistische commissie opgericht, waarvan de Koning de bevoegdheden, de samenstelling en de werking bepaalt.
  10/05/1996 - 12/03/1998 § 2. Het Instituut deelt aan de technische cel bedoeld in artikel 155 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen de gevalideerde facturatiebestanden mee met betrekking tot de tijdens ieder kalenderjaar verrichte opnamen. De Koning bepaalt de termijn en de modaliteiten voor de overdracht van die gegevens.

TITEL X.- SLOTBEPALINGEN
Art. 207.

Affichage pour impression