Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 25octies.
  Art. 25octies/1.
  07/03/2014 § 1. Bij het Instituut wordt een Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel opgericht, hierna de Commissie genoemd .
  07/03/2014 De Commissie:
  07/03/2014 geeft adviezen over onbeantwoorde medische behoeften;
  07/03/2014 doet voorstellen voor de tegemoetkoming in de kosten van geneesmiddelen ten opzichte van patiëntencohorten in overeenstemming met artikel 25quater/1, § 1;
  07/09/2017 antwoordt op vragen om advies die haar in het kader van individuele aanvragen om tegemoetkoming worden voorgelegd door het College van [artsen-directeurs].
  07/03/2014 § 2. De Commissie is samengesteld uit:
  07/03/2014 twee leden, vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen;
  07/03/2014 twee leden die worden aangewezen binnen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;
  07/03/2014 twee leden die worden aangewezen op voorstel van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, waarvan het ene onder de vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen die in die Commissie zetelen en het andere hetzij de voorzitter van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen of aangewezen onder de deskundigen die werken in een universitaire instelling;
  07/03/2014 de voorzitter van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik;
  07/09/2017 de voorzitter van het College van [artsen] voor weesgeneesmiddelen;
  07/03/2014 twee personeelsleden van het Instituut;
  07/03/2014 een personeelslid van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;
  07/03/2014 een vertegenwoordiger van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesmiddelenindustrie.
  07/03/2014 Het in het eerste lid, 8°, bedoelde lid heeft een raadgevende stem.
  07/03/2014 De Koning bepaalt de regels betreffende de aanwijzing van de leden van de Commissie en haar werking.
  07/03/2014 Om voorstellen te doen met betrekking tot patiëntencohorten wordt de Commissie uitgebreid met experten ad hoc in functie van de ingediende aanvraag. Die experten ad hoc hebben een raadgevende stem en zijn geen lid van de Commissie.
  07/09/2017 § 3. De in § 1, tweede lid, 2°, bedoelde voorstellen van de Commissie worden uitgebracht op eigen initiatief of op vraag van de voor Volksgezondheid bevoegde minister, van de voor Sociale Zaken bevoegde minister, van het College van [artsen-directeurs] of van een firma.

Art. 25octies/2.

Affichage pour impression