Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 132.
  Art. 133.
  P 01/01/1998 - 31/12/2001 De in artikel 32, eerste lid, 14° van de gecoördineerde wet bedoelde gerechtigde is een trimestriële bijdrage verschuldigd van 1.680 frank.
  01/01/1998 Deze bijdrage is verschuldigd voor elk kwartaal waarin de voormelde hoedanigheid van gerechtigde bestaat en zulks vanaf het kwartaal waarin de voormelde hoedanigheid van gerechtigde werd verworven.
  P 01/01/1998 - 31/12/2001 Het bedrag van deze bijdrage is gekoppeld aan het indexcijfer 123,38 van de consumptieprijzen bereikt op 31 oktober 1996. Het bedrag wordt op 1 januari van elk jaar aangepast aan de hoegrootheid van het op 31 oktober van het voorgaande jaar bereikte indexcijfer van de consumptieprijzen. De eerste indexering zal plaatsvinden op 1 januari 1998.

Art. 134.

Affichage pour impression