Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 202.
  Art. 203.
  06/09/1994 § 1. De Koning kan het deel bepalen van het mali, bedoeld in artikel 198, van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering dat wordt voorafgenomen van de ontvangsten van het stelsel.
  02/01/1996 § 2. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
  26/10/2017 De in de artikelen 12, 6°, 16, § 1, 3° [en 80, § 1, 1°], bedoelde begrotingen lopen over één jaar en worden telkens voor een driejarig tijdvak opgemaakt.
  06/09/1994 § 3. Vooraleer de in artikel 16, § 1, 3°, bedoelde begroting op te maken, neemt de Algemene raad kennis van de daarop betrekking hebbende begrotingen, opgemaakt door iedere verzekeringsinstelling volgens de door de genoemde Raad vastgestelde regelen.
  26/10/2017 § 4. De in de artikelen 16, § 1, 3° [en 80, § 1, 1°], bedoelde begrotingen bevatten voor respectievelijk de verzekering voor geneeskundige verzorging en de uitkeringsverzekering de vooruitzichten inzake ontvangsten en uitgaven.
  13/03/1998 Die vooruitzichten worden opgemaakt uitgaande van de verrichtingen, geboekt in de in artikel 12, 5°, bedoelde rekeningen, en van de evolutie van de uitgaven, vastgesteld tijdens de jongste drie bekende dienstjaren (lezen boekjaar - B.S. 23-12-95).
  06/09/1994 De evolutie van de uitgaven, vastgesteld tijdens de jongste drie bekende dienstjaren (lezen boekjaar - B.S. 23-12-95), wordt geprojecteerd op een nieuw driejarig tijdvak.
  06/09/1994 De in de vorige leden bedoelde vooruitzichten worden bij het opmaken van de begrotingen eventueel verbeterd, rekening houdende met de verwachte resultaten van de in de artikelen 12, 2° en , 22, 3°, en 11°, en 80, 1° en , bedoelde maatregelen.
  06/09/1994 In geen geval mag rekening gehouden worden met het bedrag van de in artikel 194, § 2, bedoelde sancties of ten onrechte betaalde prestaties.
  01/01/1998 § 5. In de in artikel 16, § 1, 3°, bedoelde begroting wordt, voor elk boekjaar van het driejarige tijdvak, per verzekeringsinstelling, de raming vastgesteld van het aantal in de artikelen 32, eerste lid, 7° tot 12°, 16° en 20° en 93, bedoelde gerechtigden; daartoe wordt op dat boekjaar de evolutie geprojecteerd van die aantallen, welke in elke verzekeringsinstelling tijdens de jongste drie bekende boekjaren zijn vastgesteld.

Afdeling V.- Bijzondere bepalingen
Art. 204.

Affichage pour impression