Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 36quaterdecies
  Art. 36quinquiesdecies.
  24/08/2020 § 1. [De Koning kan de voorwaarden en de regels bepalen volgens dewelke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering vergoedingen kan toekennen aan zelfstandige verpleegkundigen en zelfstandige zorgkundigen in de thuisverpleging voor een tussenkomst bij administratieve lasten.
  24/08/2020 § 2. De financiering van de vergoedingen bedoeld in paragraaf 1, is afkomstig uit het Zorgpersoneelsfonds zoals bepaald in artikel 3 van de wet van 9 december 2019 houdende de oprichting van een zorgpersoneelsfonds en uit de affectatie van de reserves van datzelfde fonds.
  24/08/2020 Deze middelen worden direct toegevoegd als exogene financiering bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkeringen en komen bovenop het bedrag van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging.]

Art. 36sexiesdecies.

Affichage pour impression