Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 116/2.
  Art. 116/3.
  01/05/2017 [De in het artikel 116/2 bedoelde gerechtigden kunnen de in titel V bedoelde prestaties blijven genieten, op voorwaarde dat zij voor het tweede en derde kwartaal vóór dat waarin zij er een beroep op doen, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, het bewijs leveren dat:
  01/05/2017 zij op één of andere wijze gedurende een aantal werkdagen gelijk aan het bij artikel 116/1, § 1, 1°, bepaalde aantal arbeidsdagen, de in artikel 112 omschreven hoedanigheid van gerechtigde hebben behouden;
  01/05/2017 de bijdragen voor de sector uitkeringen en, eventueel, de bijdragen van de voortgezette verzekering werden betaald.
  01/05/2017 Deze bijdragen moeten een door de Koning vastgesteld minimumbedrag bereiken of, onder de door Hem bepaalde voorwaarden, met persoonlijke bijdragen worden aangevuld. Deze voorwaarde wordt niet geëist voor in artikel 86, § 1, 2°, bedoelde gerechtigden.
  01/05/2017 De gerechtigde die op het einde van een kwartaal uitkeringen geniet, blijft deze genieten tot het einde van de lopende periode van moederschapsbescherming.
  01/05/2017 De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder de seizoenarbeiders, de arbeiders bij tussenpozen en de deeltijds tewerkgestelde werknemers de in het eerste lid bedoelde prestaties blijven genieten.]

Art. 116/4.

Affichage pour impression