Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 27.
  Art. 28.
  10/08/1996 De tekst van elke gesloten overeenkomst wordt het Verzekeringscomité binnen de drie dagen medegedeeld door de voorzitter die daarover, op de eerstvolgende vergadering van het Verzekeringscomité, verslag uitbrengt.
  10/08/1996 Dit geldt ook voor de in artikel 26, tweede lid, van de gecoördineerde wet bedoelde voorstellen, voor zover er geen bevoegde technische raad voorhanden is; indien een bevoegde technische raad bestaat, moeten deze voorstellen, binnen de drie dagen, aan bedoelde technische raad worden medegedeeld door de voorzitter, die daarover op de eerstvolgende vergadering van voornoemde technische raad verslag uitbrengt.

Afdeling IV.- Nationale commissies artsen-ziekenfondsen en tandheelkundigen-ziekenfondsen
A. Nationale commissie artsen-ziekenfondsen
Art. 29.

Affichage pour impression