Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 53.
  Art. 54.
  01/01/2002 De voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters hebben geen stemrecht, alleen de leden van de technische raden zijn stemgerechtigd behoudens zij die door de Ministers die de Sociale voorzorg respectief de Volksgezondheid onder hun bevoegdheid hebben, zijn aangewezen.

Art. 55.

Affichage pour impression