Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 78.
  Art. 79.
  10/01/2000 De Erkenningsraad voor orthopedisten heeft tot taak de personen te erkennen die hij als bevoegd erkent om de rechthebbenden van de verzekering de prothesen en orthopedische toestellen te verstrekken welke luidens de vorenbedoelde nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen, in de bevoegdheid vallen van de orthopedisten.
  10/08/1996 De erkenningsaanvragen worden gezonden aan de Dienst voor geneeskundige verzorging die ze bezorgt aan de erkenningsraad.

Art. 80.

Affichage pour impression