Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 86bis
D. Erkenningsraad voor verstrekkers van implantaten
  Art. 87.
  10/08/1996 De Erkenningsraad voor verstrekkers van implantaten is samengesteld uit:
  10/08/1996 de voorzitter;
  10/08/1996 zes werkende en zes plaatsvervangende leden, door de Minister gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te wijzen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve organisaties van de personen die erkend zijn voor het verstrekken van implantaten;
  10/08/1996 één werkend en één plaatsvervangend lid, aangewezen door de Minister;
  10/08/1996 één werkend en één plaatsvervangend lid, aangewezen door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.

Art. 88.

Affichage pour impression