Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 118.
  Art. 119.
  10/08/1996 De Raad voor advies inzake revalidatie maakt zijn huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan het Verzekeringscomit√©.

Afdeling XIII.- Het Nationaal college van adviserend arts en de lokale colleges
Art. 120.

Affichage pour impression