Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 120.
  Art. 121.
  19/07/2018 Het Nationaal college van adviserend [artsen] is samengesteld uit dertien werkende en dertien plaatsvervangende leden, adviserend [artsen], gekozen uit kandidaten die in dubbel aantal van dat van de toe te wijzen mandaten door de verzekeringsinstellingen worden voorgedragen; om de vertegenwoordiging van de verzekeringsinstellingen vast te stellen, wordt er rekening gehouden met haar respectieve ledentallen; elke verzekeringsinstelling heeft ten minste recht op één mandaat van werkend lid en op één mandaat van plaatsvervangend lid. Een plaatsvervangend lid heeft enkel zitting bij afwezigheid van een werkend lid.
  10/08/1996 De leden worden door de Koning benoemd.
  10/08/1996 Het college stelt onder zijn leden een voorzitter aan.
  19/07/2018 De leden van het Nationaal college van adviserend [artsen] worden benoemd voor zes jaar. Het mandaat loopt om de drie jaar af voor de helft van de leden. Het mandaat van de helft van de leden werd voor het eerst hernieuwd op 1 januari 1986 en de uittredende leden werden bij loting aangewezen.
  10/08/1996 Het mandaat van de uittredende leden kan worden hernieuwd.
  19/07/2018 Binnen drie maanden wordt in de vervanging voorzien van ieder lid dat, vóór de normale afloopdatum van zijn mandaat, geen deel meer uitmaakt van het Nationaal college van adviserend [artsen]. Het aldus aangestelde lid voltooit het mandaat van het lid dat hij vervangt.

Art. 122.

Affichage pour impression