Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 139.
  Art. 140.
  19/07/2018 § 1. De adviserend [arts] maakt de aanvragen betreffende de in artikel 138, 1°, bedoelde verstrekkingen, samen met zijn advies door toedoen van de [arts-directeur] van de verzekeringsinstelling, onverwijld over aan het College van [artsen-directeurs], met uitzondering van de aanvragen betreffende de revalidatie-overeenkomst inzake implanteerbare hartdefibrillatoren waarvoor de aanvraag door de toegetreden verplegingsinrichtingen bij het College van [artsen-directeurs] en de adviserend [arts] wordt ingediend volgens de procedure vastgesteld door het Verzekeringscomité en opgenomen in de betreffende overeenkomst.
  19/07/2018 § 2. Aangaande de verstrekkingen bedoeld in artikel 138, 2°, geeft de adviserend [arts] kennis van zijn beslissing aan de rechthebbende en, in voorkomend geval, aan de zorgverlener.
  10/08/1996 Elke beslissing tot weigering wordt gemotiveerd.

Art. 141.

Affichage pour impression