Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 144.
Afdeling VI.- Tegemoetkoming in de reiskosten betreffende de revalidatie
  Art. 145.
  19/07/2018 § 1. De Minister stelt de voorwaarden en de modaliteiten vast volgens welke een tegemoetkoming kan worden verleend in de reiskosten die overeenkomstig de door het College van [artsen-directeurs] of de adviserend [arts] genomen beslissingen worden aangegaan.
  19/07/2018 § 2. De rechthebbende die meent te kunnen aanspraak maken op de tegemoetkoming in de reiskosten welke hij heeft om verstrekkingen voor functionele revalidatie te bekomen dient daartoe een aanvraag in bij de adviserend [arts] van de mutualiteit, de gewestelijke dienst of de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail waarbij hij is aangesloten of ingeschreven.
  10/08/1996 De aanvraag wordt ingediend samen met de aanvraag bedoeld in artikel 139.
  19/07/2018 § 3. De adviserend [arts] maakt de aanvragen betreffende de reiskosten gemaakt in verband met in artikel 138, 1°, bedoelde verstrekkingen, samen met zijn advies door toedoen van de [arts-directeur] van de verzekeringsinstelling, onverwijld over aan het College van [artsen-directeurs].
  19/07/2018 § 4. Aangaande de reiskosten gemaakt in verband met verstrekkingen bedoeld in artikel 138, 2°, geeft de adviserend [arts] kennis van zijn beslissing aan de rechthebbende.
  10/08/1996 Elke beslissing tot weigering wordt gemotiveerd.
  19/07/2018 § 5. Het College van [artsen-directeurs] onderzoekt, op verslag van de Dienst voor geneeskundige verzorging, de aanvragen bedoeld in § 3. De beslissingen worden door de voorzitter meegedeeld aan de medische directie van de betrokken verzekeringsinstellingen die op haar beurt de betrokkene ervan kennis geeft.
  10/08/1996 Elke beslissing tot weigering wordt gemotiveerd.
  10/08/1996 § 6. De verzekeringsinstelling wordt belast met de eventuele betaling van de tegemoetkoming.

Afdeling VII.- Tegemoetkoming in de herscholingskosten Opgeheven door: K.B. 30-3-09 - B.S. 2-6
Art. 146.

Affichage pour impression