Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 148bis.
  Art. 149.
  30/07/1999 De tegemoetkoming zoals bedoeld in artikel 147, § 3, wat de psychiatrische verzorgingstehuizen betreft wordt toegekend aan de inrichting voor de rechthebbende die:
  10/08/1996 in sterke mate aangewezen is én op verzorging, én op bijstand van derde personen bij de essentiële handelingen van het dagelijks leven;
  10/08/1996 voldoet aan één van de volgende criteria voor opname in een psychiatrisch verzorgingstehuis:
  10/08/1996 - hetzij psychiatrische patiënt zijn met een langdurig gestabiliseerde psychiatrische stoornis met dien verstande dat hij:
  10/08/1996 - geen ziekenhuisbehandeling vergt;
  10/08/1996 - niet in aanmerking komt voor opname in een rust- en verzorgingstehuis omwille van zijn psychiatrische toestand;
  10/08/1996 - niet in aanmerking komt voor beschut wonen;
  10/08/1996 - geen nood heeft aan een ononderbroken psychiatrisch toezicht;
  10/08/1996 - nood heeft aan een continue begeleiding;
  10/08/1996 - hetzij mentaal gehandicapt zijn met dien verstande dat hij:
  10/08/1996 - geen ziekenhuisbehandeling vergt;
  10/08/1996 - niet in aanmerking komt voor beschut wonen;
  10/08/1996 - niet in aanmerking komt voor opname in een medisch-pedagogische instelling;
  10/08/1996 - geen nood heeft aan een ononderbroken psychiatrisch toezicht;
  10/08/1996 - nood heeft aan een continue begeleiding;
  10/08/1996 verzorgd wordt door een dienst of opgenomen is in een instelling die erkend is met toepassing van artikel 5 van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging en die een overeenkomst bedoeld bij artikel 47 van de gecoördineerde wet heeft gesloten.
  10/08/1996 Tot de door de Koning in uitvoering van artikel 5, § 4, eerste lid, van de vorenbedoelde wet van 27 juni 1978 bepaalde datum moeten de instellingen, met uitzondering van de instellingen die hiervan door het uitvoeringsbesluit worden vrijgesteld, bovendien het in artikel 5, § 4, tweede lid, van dezelfde wet bedoeld bewijs leveren.

Art. 150.

Affichage pour impression