Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 240.
  Art. 241.
  10/08/1996 De gerechtigde kan aanspraak maken op de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, wanneer hij recht heeft op één van de in artikel 103, § 1, van de gecoördineerde wet opgesomde voordelen of in afwachting dat hij één van die voordelen ontvangt, op voorwaarde dat hij zijn verzekeringsinstelling inlicht over:
  10/08/1996 elk gegeven waardoor zijn recht kan worden uitgemaakt;
  10/08/1996 elke ingestelde vordering of andere procedure ter verkrijging van het voordeel.

Art. 242.

Affichage pour impression