Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 253.
  Art. 254.
  10/08/1996 De verzekeringsinstelling legt op naam van ieder gerechtigde een dossier aan dat de aanvraag om inschrijving bevat alsook een kaart met volgende gegevens:
  10/08/1996 1. inschrijvingsdatum en -nummer van de gerechtigde, zijn identiteit en die van de personen te zijnen laste en hun adres alsmede hun identificatienummer in het Rijksregister;
  10/08/1996 2. elke wijziging van aantal en hoedanigheid van de personen ten laste;
  10/08/1996 3. de aard van de bijdragebescheiden, het type van gegevensoverdracht en de gegevens die erop voorkomen die de verzekerbaarheid aanbelangen;
  10/08/1996 4. bedrag en aard van de persoonlijke en aanvullende bijdragen, datum van de betaling ervan en tijdvak waarop zij betrekking hebben;
  10/08/1996 5. een opgave van de sancties die de gerechtigde en de personen te zijnen laste hebben opgelopen.
  10/08/1996 Dat dossier bevat ook alle bescheiden betreffende de hoedanigheid van rechthebbende van de gerechtigde en van de personen te zijnen laste. Het dossier wordt bewaard in het ziekenfonds of in de gewestelijke dienst.
  19/07/2018 Alle geneeskundige inlichtingen met betrekking tot de gerechtigde en personen te zijnen laste worden door de adviserend [arts] in een bijzonder dossier bewaard.
  01/01/1998 De verzekeringsinstelling moet uiterlijk op 1 december van elk jaar, aan de gerechtigden die niet voldoen aan de bepalingen om vanaf 1 januari verder recht te hebben op de prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging, een formulier richten waarop melding wordt gemaakt van de ontbrekende bijdragebescheiden en/of de achterstallige persoonlijke bijdragen.
  10/08/1996 Een kopie van dit formulier wordt bewaard in het dossier van de gerechtigde.

Afdeling II.- Mutaties
Art. 255.

Affichage pour impression