Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 255.
  Art. 256.
  01/01/2023 Artikel 255, eerste lid, is niet van toepassing op de gerechtigden die de hoedanigheid van rechthebbende van de sociale werken van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen verkrijgen of verliezen en die in deze hoedanigheid moeten ingeschreven worden of ingeschreven zijn bij de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail. [Hetzelfde geldt voor de gerechtigden bedoeld in artikel 32, eerste lid, 24°, van de gecoördineerde wet die, als vreemdeling zonder toelating of machtiging tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk, van rechtswege ingeschreven zijn bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en een hoedanigheid verwerven zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° tot 23° van de gecoördineerde wet.] In deze gevallen geldt de inschrijving bij de verzekeringsinstelling vanaf de datum waarop de voornoemde gerechtigden hun nieuwe hoedanigheid bekomen.
  01/01/2023 [Artikel 255, eerste lid, is evenmin van toepassing op de gerechtigde bedoeld in artikel 32, eerste lid, 24°, van de gecoördineerde wet die zijn toelating of machtiging tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk verliest en van rechtswege ingeschreven moet worden bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. In dit geval geldt de inschrijving bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering vanaf de datum van verlies van de toelating of machtiging tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk.]
  10/08/1996 De nodige inlichtingen voor de samenstelling van het dossier dienen nochtans aan de nieuwe verzekeringsinstelling te worden toegezonden overeenkomstig artikel 261, tweede lid.

Art. 257.

Affichage pour impression