Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 285.
Afdeling V.- Minimumwaarde van de bijdragebescheiden voor de sector geneeskundige verzorging en de sector uitkeringen
  Art. 286.
  01/01/1998 De minimumwaarde welke de bijdragebescheiden moeten bereiken is gelijk aan het produkt van de vermenigvuldiging van de hierna vastgestelde jaarlijkse lonen met de som van de hoegrootheden der bijdragen voor sociale zekerheid, bestemd voor de sector geneeskundige verzorging en, desgevallend, voor de sector uitkeringen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, respectievelijk voor de handarbeiders, de hoofdarbeiders en de mijnwerkers :
  01/01/1998 21 jaar en ouder...
  01/01/1998 vier maal het bedrag van het gemiddeld minimum maandinkomen dat wordt gewaarborgd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 die is gesloten in de Nationale Arbeidsraad en algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 juli 1988;
  01/01/1998 jonger dan 21 jaar...
  01/01/1998 drie vierden van het bedrag dat in aanmerking moet worden genomen voor de leeftijdsschijf boven de 21 jaar.
  10/08/1996 De minimumwaarde die de gerechtigde dient te bewijzen is deze voor de leeftijdscategorie waartoe hij behoort bij het begin van het kalenderjaar of deze waaraan hij beantwoordt op het ogenblik van zijn inschrijving. De aanpassing van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen aan het prijsindexcijfer in de loop van een kalenderjaar heeft, voor het bepalen van de minimumwaarde die moet bewezen worden, slechts uitwerking op 1 januari die volgt op de toepassing ervan.
  10/08/1996 Nochtans worden voor de minder-validen die in de beschutte werkplaatsen zijn tewerkgesteld de in aanmerking te nemen jaarlijkse lonen aldus vastgesteld:
  10/08/1996 21 jaar en ouder 80.400
  10/08/1996 19 en 20 jaar 64.800
  10/08/1996 17 en 18 jaar 48.000
  10/08/1996 jonger dan 17 jaar 40.800
  01/05/2017 De minimumwaarde die moet bereikt worden voor het tijdvak bedoeld bij [artikel 116/1, § 1, of 121, § 2,] van de gecoördineerde wet is gelijk aan de helft van de hierboven vermelde minimumwaarde.
  10/08/1996 Deze minimumwaarde wordt op dezelfde wijze aangepast in verhouding tot de referteperiode die in aanmerking moet worden genomen wanneer deze referteperiode is teruggebracht tot een kortere periode of langer is dan één jaar.

Art. 287.

Affichage pour impression