Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 301.
  Art. 302.
  19/07/2018 Wanneer de [arts-inspecteur-directeur] of het Comit√© van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle een bijkomende informatie hebben moeten gelasten, worden de hun bij de artikelen 300 en 301 toegemeten termijnen om hun beslissingen te nemen en er kennis van te geven, met zes dagen verlengd.

Art. 303.

Affichage pour impression