Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 326.
  Art. 327.
  13/12/2012 § 1. [Behoudens de gevallen bepaald in § 2 worden de bedragen van de ten onrechte betaalde prestaties die nog niet zijn teruggevorderd binnen zes maanden na het aflopen van de termijnen bepaald in artikel 326, afgeschreven door ze als administratiekosten te boeken.
  13/12/2012 § 2. De leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle kan de verzekeringsinstelling vrijstellen van de boeking als administratiekosten indien :
  13/12/2012 a) de onverschuldigde betaling niet voortvloeit uit een fout, een vergissing of een nalatigheid van de verzekeringsinstelling;
  13/12/2012 b) de verzekeringsinstelling alle te harer beschikking staande middelen, rechtsmiddelen inbegrepen, heeft aangewend om de terugbetaling te vorderen, evenwel is de verzekeringsinstelling niet verplicht om rechtsmiddelen aan te wenden indien de kosten het terug te vorderen bedrag overschrijden.
  13/12/2012 Die voorwaarde wordt als vervuld beschouwd wanneer de terugvordering van de onverschuldigde prestaties als onzeker wordt beschouwd of wanneer de kosten verbonden aan de uitvoering van de gerechtelijke eindbeslissing het terug te vorderen bedrag overschrijden.
  13/12/2012 c) De aanvraag betrekking heeft op een bedrag van ten minste van 600 EUR.
  13/12/2012 § 3. De leidend ambtenaar dient in het bezit gesteld te worden van alle nuttige stukken voor de controle.
  13/12/2012 § 4. Op straffe van onontvankelijkheid van de aanvraag dient de verzekeringsinstelling de aanvraag per aangetekende brief in te dienen vóór het einde van de in § 1 bepaalde termijn.
  25/01/2014 § 5. De aanvraag ingediend voor het einde van de terugvorderingstermijn voorzien in [artikel 326], is voorbarig.
  13/12/2012 De aanvraag is niettemin ontvankelijk indien de verzekeringsinstelling aantoont dat het onverschuldigd bedrag niet kan worden teruggevorderd.
  13/12/2012 § 6. De beslissing van de leidend ambtenaar wordt per aangetekende brief, die als ontvangen wordt beschouwd op de derde werkdag na de afgifte van de brief aan de post, ter kennis van de verzekeringsinstelling gebracht.
  13/12/2012 Tot die datum blijft het bedrag waarop de aanvraag betrekking heeft op de bijzondere rekening geboekt.]

Afdeling IV.- Schorsing, wegens overmacht, van de verjaring van de vorderingen tot betaling van prestaties
Art. 328.

Affichage pour impression