Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 342.
  Art. 343.
  10/08/1996 De verzekeringsinstellingen zijn verplicht jaarlijks globale verzamelbescheiden op te maken van alle tijdens het betrokken dienstjaar geboekte ontvangsten en uitgaven met betrekking tot het beheer van het stelsel van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, alsmede een verzamelbescheid betreffende de stand van activa en passiva.
  10/08/1996 Zij worden zowel op het niveau van de verzekeringsinstelling als op het niveau van elk ziekenfonds of elke gewestelijke dienst opgemaakt, overeenkomstig modellen vastgesteld door het Algemeen comité.
  01/01/2014 [Deze globale verzamelbescheiden van alle tijdens het betrokken dienstjaar geboekte ontvangsten en uitgaven worden door de verzekeringsinstellingen overgemaakt aan het Instituut vóór 30 juni van het jaar dat volgt op het betrokken boekjaar.]
  01/01/2014 [Verzamelbescheiden betreffende de stand van activa en passiva worden door de verzekeringsinstellingen overgemaakt aan het Instituut vóór het einde van de maand na het opmaken van de jaarlijkse beheersrekeningen voor de verschillende takken van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen door het Algemeen comité.]

Art. 344.

Affichage pour impression