Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 10ter.
  Art. 10quater.
  08/03/2010 Het secretariaat van de afdelingen van de Wetenschappelijke raad [en de afdelingen van het Observatorium voor de chronische ziekten] wordt waargenomen door personeelsleden van de Dienst voor geneeskundige verzorging, aangewezen door de leidend ambtenaar van genoemde dienst.

Art. 10quinquies.

Affichage pour impression