Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 198.
Afdeling IV.- Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid
  Art. 198bis.
  01/01/2018 [Het krachtens artikel 85 van de gecoördineerde wet bij de Dienst voor uitkeringen ingestelde Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid is samengesteld :
  01/01/2018 uit vier werkende en vier plaatsvervangende deskundigen werkzaam aan een universitaire instelling met een deskundigheid inzake de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid, waarvan minstens de helft geneesheren zijn;
  01/01/2018 uit vier werkende en vier plaatsvervangende deskundigen werkzaam aan een universitaire instelling met een deskundigheid die verband houdt met de opdrachten van het Kenniscentrum;
  01/01/2018 uit negen werkende en negen plaatsvervangende leden, geneesheren gekozen uit kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te wijzen mandaten, worden voorgedragen door de verzekeringsinstellingen; om de vertegenwoordiging van de verzekeringsinstellingen vast te stellen wordt rekening gehouden met hun respectieve ledentallen, waarbij elke verzekeringsinstelling recht heeft op ten minste één mandaat van werkend lid en één mandaat van plaatsvervangend lid;
  01/01/2018 uit zes werkende en zes plaatsvervangende leden, vertegenwoordigers van de Dienst voor uitkeringen, waarvan minstens de helft geneesheren zijn;
  01/01/2018 uit drie werkende en drie plaatsvervangende leden gekozen uit de kandidaten die in dubbel aantal van dat der toe te wijzen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve organisaties van de werkgevers;
  01/01/2018 uit drie werkende en drie plaatsvervangende leden gekozen uit de kandidaten die in dubbel aantal van dat der toe te wijzen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve organisaties van de werknemers.
  01/01/2018 Voor wat betreft de taken bepaald in artikel 85, eerste lid, 1° tot en met 2°, hebben de leden voorgedragen door de representatieve organisaties van de werkgevers en de leden voorgedragen door de representatieve organisaties van de werknemers een raadgevende stem.
  01/01/2018 Voor wat betreft de taken bepaald in artikel 85, eerste lid, 3° tot en met 4°, zijn de leden voorgedragen door de representatieve organisaties van de werkgevers en de leden voorgedragen door de representatieve organisaties van de werknemers stemgerechtigd.
  01/01/2018 De voorzitter wordt door de Koning benoemd uit de leden van het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid.
  01/01/2018 De leidend ambtenaar van de Dienst voor uitkeringen woont rechtens de vergaderingen van het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid bij.
  01/01/2018 Het secretariaat van het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid wordt waargenomen door een personeelslid van de Dienst voor uitkeringen aangeduid door de leidend ambtenaar van deze Dienst.]

Art. 198ter.

Affichage pour impression