Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 223.
Afdeling IXbis.- Over het vaderschapsverlof of geboorteverlof
  Art. 223bis.
  01/01/2021 § 1. De werknemer, als bedoeld in artikel 86, § 1, 1°, a) , van de gecoördi-neerde wet, met uitzondering van de werknemer die een vergoeding geniet wegens verbreking van de arbeidsovereenkomst, als bedoeld in voormeld artikel, heeft recht op een uitkering gedurende de laatste zeven dagen van het vaderschapsverlof of geboorteverlof. [...] [...].
  01/01/2021 [Het recht op een uitkering gedurende de laatste zeven dagen van het verlof bedoeld in het eerste lid, wordt als volgt opgetrokken:
  01/01/2021 tot de laatste twaalf dagen als de geboorte ten vroegste vanaf 1 januari 2021 plaatsvindt;
  01/01/2021 tot de laatste zeventien dagen als de geboorte ten vroegste vanaf 1 januari 2023 plaatsvindt.]
  01/01/2021 De [in het eerste en tweede lid] bedoelde uitkering wordt toegekend voor de dagen van vaderschapsverlof of geboorteverlof die samenvallen met dagen tijdens dewelke de werknemer normaal gewerkt zou hebben, volgens zijn arbeidsregeling. Het uitkeringspercentage wordt vastgesteld op 82 pct. van het gederfde loon, bepaald overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip "gemiddeld dagloon" wordt vastgesteld en sommige wettelijke bepalingen in overeenstemming worden gebracht, en op basis van de modaliteiten vastgelegd door het reglement bedoeld in [artikel 80, § 1, 5°,] van de gecoördineerde wet. Het maximumbedrag ten belope waarvan dit loon in aanmerking wordt genomen, is het bedrag vastgesteld krachtens artikel 87, eerste lid van de gecoördineerde wet.
  06/07/2015 § 2. De uitkering voor vaderschapsverlof [of geboorteverlof] wordt toegekend onder dezelfde voorwaarden als deze, vastgesteld voor de toekenning van de moederschapsuitkering.
  01/01/2003 § 3. [Opgeheven bij: K.B. 12-3-03 - B.S. 2-4 - ed. 2]
  06/07/2015 § 4. De dagen gedekt door een uitkering toegekend tijdens het vaderschapsverlof [of geboorteverlof], worden gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de toepassing van de bepalingen van dit besluit.

Afdeling IXter.- Over het adoptieverlof
Art. 223ter.

Affichage pour impression