Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 215quinquies.
  Art. 215sexies.
  01/01/2024 [Opgeheven door: Wet (prog) 22-12-23 - B.S. 29-12 - ed. 1]
  01/09/2011 De gerechtigde die een programma van beroepsherscholing met succes heeft doorlopen, kan aanspraak maken op een forfaitaire tegemoetkoming van [500] EUR.

Art. 215septies.

Affichage pour impression