Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 122octiester.
3. De Commissie van beroep tandheelkunde
  Art. 122octiesquater.
  01/01/2008 § 1. [De Commissie van beroep tandheelkunde is samengesteld uit :
  01/01/2008 2 werkende en 2 plaatsvervangende leden, vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van tandheelkundigen;
  01/01/2008 2 werkende en 2 plaatsvervangende leden, vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen;
  01/01/2008 2 werkende en 2 plaatsvervangende leden, vertegenwoordigers van de universiteiten.
  01/01/2008 De leden van de Commissie van beroep mogen geen lid zijn van de Stuurgroep Kwaliteitspromotie, noch van de Evaluatiecommissie tandheelkunde.
  01/01/2008 De leden bedoeld onder 1° en 3° zijn tandheelkundigen.
  01/01/2008 § 2. De leden van de Commissie van beroep tandheelkunde worden benoemd door de Koning :
  01/01/2008 wat betreft de leden bedoeld in § 1, 1°, op de voordracht van de representatieve beroepsorganisaties van tandheelkundigen die vertegenwoordigd zijn in de Stuurgroep;
  01/01/2008 wat betreft de leden bedoeld in § 1, 2°, op de voordracht van de verzekeringsinstellingen die vertegenwoordigd zijn in de Stuurgroep;
  01/01/2008 wat betreft de leden bedoeld in § 1, 3°, op de voordracht van de universiteit die zij vertegenwoordigen.
  01/01/2008 § 3. De leden van de Commissie van beroep tandheelkunde kiezen een voorzitter onder de leden van de groepen bedoeld in § 1 en twee ondervoorzitters onder de leden van de twee andere groepen bedoeld in dezelfde bepaling. Ingeval de voorzitter verhinderd is wordt de zitting afwisselend voorgezeten door één van de twee ondervoorzitters.
  01/01/2008 § 4. De Commissie van beroep tandheelkunde onderzoekt en beslist over het beroep dat bij haar kan worden ingesteld door de tandheelkundigen tegen de hen betreffende beslissingen inzake hun individuele accreditering, getroffen door de Stuurgroep, in uitvoering van zijn opdracht bedoeld in art. 122octies bis, § 4.
  01/01/2008 § 5. De Commissie van beroep tandheelkunde stelt haar huishoudelijk reglement vast op grond van de volgende werkingsregels :
  01/01/2008 het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid bij de Commissie van beroep tandheelkunde ingediend met een per post aangetekende brief binnen dertig dagen te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving van de beslissing van de Stuurgroep. Indien de termijn verstrijkt op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, wordt hij verlengd tot de volgende werkdag;
  01/01/2008 het beroepschrift bevat :
  01/01/2008 a) alle motieven en alle stukken die worden aangevoerd tegen de beslissing;
  01/01/2008 b) een kopie van de kennisgeving van de beslissing;
  01/01/2008 de Commissie van beroep tandheelkunde vergadert geldig indien twee werkende of plaatsvervangende leden van elke in § 1 vermelde groep aanwezig zijn;
  01/01/2008 Indien de aanwezigheidsvereiste bedoeld in de vorige alinea niet is vervuld, worden de geagendeerde punten verdaagd tot de volgende vergadering;
  01/01/2008 Alleen de werkende leden en de plaatsvervangende leden die de afwezige werkende leden vervangen zijn stemgerechtigd;
  01/01/2008 ter zitting onderzoekt de Commissie van beroep tandheelkunde alle stukken. Ze beraadslaagt met gesloten deuren en haar beraadslagingen zijn geheim;
  01/01/2008 over elk ontvankelijk beroepsschrift wordt gestemd. Een beroepsschrift kan enkel gegrond worden verklaard door een meerderheid van de leden van de Commissie van beroep tandheelkunde. In alle andere gevallen is het beroepsschrift ongegrond;
  01/01/2008 elke beslissing wordt gemotiveerd;
  01/01/2008 de Voorzitter van de Commissie van beroep tandheelkunde waakt erover dat binnen de negentig dagen na indiening van het beroepschrift een beslissing wordt geveld.]

Afdeling XV.- Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
Art. 122nonies.

Affichage pour impression