Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 122tervicies.
  Art. 122quatervicies.
  01/08/2021 § 1. [Het secretariaat van de Commissie wordt verzekerd door de ambtenaren aangewezen door de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Instituut.
  01/08/2021 § 2. Het secretariaat bereidt de agenda voor en stelt de notulen op van de vergaderingen van de werkgroepen en van de Commissie.
  01/08/2021 In samenwerking met het bureau verzekert het de werking van de Commissie en van haar organen en waakt over het in acht nemen van de termijnen die haar zijn opgelegd.]

Art. 122quinvicies.

Affichage pour impression