Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 205.
  Art. 205/1.
  01/05/2017 § 1. [Voor de vrijstelling van wachttijd wat het recht op moederschapsuitkeringen bedoeld in artikel 113 van de gecoördineerde wet betreft, zijn de bepalingen van artikel 205, § 1, § 3/1 en § 6 onder dezelfde voorwaarden van toepassing. Indien de vroegere vervulling van een wachttijd vereist is of overeenkomstig artikel 205, § 1, 5°, 6° en 7° een bepaald tijdvak met het vervullen van de wachttijd wordt gelijkgesteld, wordt met de duur van de wachttijd bedoeld in artikel 116/1 van de gecoördineerde wet rekening gehouden.
  01/05/2017 § 2. Voor de toekenning van de in artikel 113 van de gecoördineerde wet bedoelde moederschapsuitkering, wordt de in artikel 116/1 van de gecoördineerde wet bepaalde wachttijd in de situatie bedoeld in artikel 205, § 5 en onder de voorwaarden die er worden bepaald, verminderd tot een maand die ten minste twintig arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen omvat.
  01/05/2017 De seizoenarbeiders, de arbeiders bij tussenpozen en de deeltijdse werknemers vervullen de verminderde wachttijd indien zij over een periode van één maand zevenzestig arbeidsuren of gelijkgestelde uren presteren. De referteperiode wordt evenwel verlengd tot maximaal drie maanden voor de seizoenarbeiders, de arbeiders bij tussenpozen en de deeltijdse werknemers die zich wegens hun arbeidsregeling in de onmogelijkheid bevinden hun verminderde wachttijd in één maand te volbrengen.
  01/05/2017 § 3. Voor de toekenning van de in artikel 113 van de gecoördineerde wet bedoelde moederschapsuitkering wordt de in artikel 116/1 van de gecoördineerde wet bepaalde wachttijd verminderd tot drie maanden die ten minste zestig arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen omvatten, voor de gerechtigde die, wanneer hij zich niet langer in één van de toestanden bevindt bedoeld in artikel 86, § 1, van de gecoördineerde wet, na de hiervoor bedoelde wachttijd te hebben volbracht of daarvan te zijn vrijgesteld, opnieuw onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders indien hij intussen als vrijwillig verzekerde voortdurend effectief lid of persoon ten laste is geweest van een ziekenfonds voor de verstrekkingen inzake moederschap.
  02/08/2022 De seizoenarbeiders, de arbeiders bij tussenpozen en de deeltijdse werknemers volbrengen de verminderde wachttijd indien zij over een periode van drie maanden tweehonderd arbeidsuren of gelijkgestelde uren presteren. [Zij volbrengen echter hun wachttijd indien zij over een periode van drie maanden zevenenzestig arbeidsuren of gelijkgestelde uren presteren op voorwaarde dat zij zich wegens hun arbeidsregeling in de onmogelijkheid bevinden om tweehonderd arbeidsuren te presteren tijdens deze drie maanden.]

Afdeling III.- Regelen inzake wachttijd in geval van overgang van één sector van de verzekering voor uitkeringen naar een andere
Art. 206.

Affichage pour impression