Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Tableau synoptique des Modifications
Art. 8.
  Art. 9.
  01/01/2007 § 1. Het dagbedrag van de primaire ongeschiktheidsuitkering toe te kennen tijdens het tijdvak van vergoedbare primaire ongeschiktheid wordt vastgesteld als volgt :
  01/07/2023 voor de gerechtigde die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 225 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, is het dagbedrag gelijk aan [45,6685 EUR];
  01/07/2023 voor de gerechtigde die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 226 of 226bis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, is het dagbedrag gelijk aan [36,1906 EUR];
  01/07/2023 voor de niet onder 1° en 2° bedoelde gerechtigde, is het dagbedrag gelijk aan [27,7550 EUR].
  01/01/2007 § 2. Een onderbreking in de staat van arbeidsongeschiktheid van minder dan veertien dagen wordt geacht de loop van het tijdvak van primaire vergoedbare ongeschiktheid niet te hebben onderbroken.
  01/01/2007 § 3. De in artikel 93 bedoelde tijdvakken van moederschapsrust die vallen in de loop van een tijdvak van vergoedbare primaire arbeidsongeschiktheid schorsen het laatstgenoemde tijdvak.

Art. 9bis.

Affichage pour impression