Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Tableau synoptique des Modifications
Art. 45.
  Art. 46.
  01/05/2003 Het Coördinatiebureau wordt in vergadering bijeengeroepen door de voorzitter, hetzij op diens initiatief, hetzij op vraag van de Minister van Sociale Voorzorg, van een der beheerscomités bedoeld in artikel 45, 1° of van de leidend ambtenaar van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut.
  01/05/2003 Het Coördinatiebureau houdt deugdelijk zitting wanneer, buiten de voorzitters of de ondervoorzitters die hen vervangen, de helft van de overige leden aanwezig zijn.
  01/05/2003 De adviezen worden uitgebracht bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden.

Afdeling III - De speciale afdeling van de Technische intermutualistische raad
Art. 47.

Affichage pour impression