Wet 31-3-2010: betreffende vergoeding schade als gevolg van gezondheidszorg

Tableau synoptique des Modifications
Artikel. 1.
Afdeling 2. - Definities en toepassingsgebied
  Art. 2.
  01/09/2012 Voor de toepassing van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder:
  09/06/2022 12° ["aangetekende zending": een aangetekende zending zoals bepaald in artikel 2, 9°, van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten of een elektronisch aangetekende zending overeenkomstig verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG, en dit ongeacht de aanbieder van postdiensten door wie deze zending werd bezorgd.]
  01/09/2012 11° "de Minister": de Ministers die bevoegd zijn voor Volksgezondheid en Sociale Zaken.
  08/04/2013 10° "Het Fonds": de bijzondere dienst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als bedoeld in artikel 137ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Art. 3.

Affichage pour impression