Wet 31-3-2010: betreffende vergoeding schade als gevolg van gezondheidszorg

Tableau synoptique des Modifications
Art. 2.
  Art. 3.
  Art. 3.
  01/09/2012 § 1. Deze wet regelt de vergoeding van de schade als gevolg van gezondheidszorg, onverminderd het recht van het slachtoffer of zijn rechthebbenden om, overeenkomstig de regels van het gemeenrecht, de vergoeding van zijn schade voor de hoven en rechtbanken te vorderen.
  01/09/2012 § 1. Deze wet regelt de vergoeding van de schade als gevolg van gezondheidszorg, onverminderd het recht van het slachtoffer of zijn rechthebbenden om, overeenkomstig de regels van het gemeenrecht, de vergoeding van zijn schade voor de hoven en rechtbanken te vorderen.
  01/09/2012 § 2. Zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied van deze wet, de schade die het gevolg is van:
  01/09/2012 § 2. Zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied van deze wet, de schade die het gevolg is van:
  P 01/09/2012 - ? een experiment in de zin van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon;
  P 01/09/2012 - ? een experiment in de zin van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon;
  01/09/2012 een verstrekking van gezondheidszorg die werd verricht met een esthetisch doel en die niet terugbetaalbaar is krachtens de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
  01/09/2012 een verstrekking van gezondheidszorg die werd verricht met een esthetisch doel en die niet terugbetaalbaar is krachtens de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
  01/09/2012 § 3. Het slachtoffer van schade als gevolg van gezondheidszorg of zijn rechthebbenden kunnen niet meer dan een keer worden vergoed voor dezelfde schade door een beroep te doen op de procedure voor het Fonds en de gerechtelijke weg te bewandelen of door een beroep te doen op die procedure na reeds in der minne voor die schade te zijn vergoed buiten om het even welke procedure.
  01/09/2012 § 3. Het slachtoffer van schade als gevolg van gezondheidszorg of zijn rechthebbenden kunnen niet meer dan een keer worden vergoed voor dezelfde schade door een beroep te doen op de procedure voor het Fonds en de gerechtelijke weg te bewandelen of door een beroep te doen op die procedure na reeds in der minne voor die schade te zijn vergoed buiten om het even welke procedure.

HOOFDSTUK 2. - Voorwaarden voor de vergoeding door het Fonds
Art. 4.

Affichage pour impression