Wet 31-3-2010: betreffende vergoeding schade als gevolg van gezondheidszorg

Tableau synoptique des Modifications
Art. 13.
  Art. 14.
  01/09/2012 Wanneer de aanvraag kennelijk onontvankelijk is, brengt het Fonds de aanvrager onmiddellijk hiervan op de hoogte. Het geeft hem de redenen of waarom de aanvraag onontvankelijk is en duidt, in voorkomend geval, de instantie aan waarbij ze kan worden ingediend.

Afdeling 2. - Behandeling van de aanvraag
Art. 15.

Affichage pour impression