Wet 31-3-2010: betreffende vergoeding schade als gevolg van gezondheidszorg

Tableau synoptique des Modifications
Art. 16.
  Art. 17.
  01/09/2012 § 1. Het Fonds kan een beroep doen op gespecialiseerde beroepsoefenaars om precieze informatie te krijgen over een specifieke aangelegenheid.
  01/09/2012 § 2. Tenzij de aanvraag kennelijk onontvankelijk of ongegrond is, of tenzij alle partijen bij de procedure er afstand van doen, organiseert het Fonds een tegensprekelijke expertise, indien er ernstige aanwijzingen zijn dat de schade de graad van ernst bedoeld in artikel 5 bereikt.
  01/09/2012 Het Fonds wijst in dit geval een onafhankelijk expert of, indien dit verantwoord is, een college van experten aan.
  01/09/2012 In de andere gevallen kan het Fonds een dergelijke expertise organiseren.
  01/09/2012 Het Fonds volgt het verloop van de expertise op en ziet er met name op toe dat het tegensprekelijke karakter ervan in acht wordt genomen.
  01/09/2012 § 3. Elke partij kan bij het Fonds om de wraking van de aangewezen expert vragen indien deze niet de nodige onpartijdigheid bezit om zijn opdracht tot een goed einde te brengen.
  01/09/2012 De expert die weet dat er wat hem betreft een reden tot wraking bestaat, meldt dit onmiddellijk aan de partijen, en verklaart zich onbevoegd, tenzij de partijen hem daarvan vrijstellen.
  01/09/2012 Indien de partijen zich akkoord hebben verklaard met de aanwijzing van de expert, kunnen ze deze slechts wraken omwille van redenen die zich hebben voorgedaan of die bekend zijn geworden na zijn aanwijzing.
  01/09/2012 Er kan hoe dan ook geen enkele wraking meer worden voorgesteld na de installatievergadering of, bij gebreke hiervan, nadat de expert zijn werkzaamheden heeft aangevat, tenzij de partij slechts nadien in kennis is gesteld van de reden tot wraking.
  01/09/2012 § 4. Tenzij de expert zich spontaan onbevoegd verklaart, richt de partij die om de wraking van de expert vraagt een met redenen omklede aanvraag in die zin aan het Fonds, op straffe van verval binnen de vijftien dagen vanaf de datum waarop de partij kennis heeft gekregen van de redenen tot wraking.
  09/06/2022 Het Fonds deelt deze aanvraag onmiddellijk bij [aangetekende zending] mee aan de andere partijen en aan de expert wiens wraking wordt gevraagd, met het verzoek om binnen vijftien dagen hun opmerkingen eraan mee te delen. De expert moet verklaren of hij zijn wraking aanvaardt of betwist.
  01/09/2012 De wraking wordt toegestaan indien de expert ze aanvaardt of indien hij het stilzwijgen bewaart.
  01/09/2012 Indien de expert zijn wraking betwist besluit het Fonds bij een met redenen omklede beslissing hem te handhaven of hem te wraken. Het houdt geen rekening met de opmerkingen die door de partijen werden meegedeeld na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen bedoeld in het tweede lid.
  01/09/2012 Indien het Fonds de wraking toestaat, wijst het onmiddellijk een andere expert aan.
  01/09/2012 § 5. Het Fonds hoort de betrokken partijen, als ze erom vragen of als het dat wenselijk acht.

Art. 18.

Affichage pour impression