Wet 31-3-2010: betreffende vergoeding schade als gevolg van gezondheidszorg

Tableau synoptique des Modifications
Art. 21.
  Art. 22.
  09/06/2022 Het advies van het Fonds wordt bij [aangetekende zending] ter kennis gebracht van de aanvrager, in voorkomend geval van zijn verzekeringsinstelling, van de betrokken zorgverleners en, in voorkomend geval, van hun verzekeraars.
  01/09/2012 Het is vergezeld van de stukken en documenten waarop het gegrond is.
  01/09/2012 In de kennisgeving van het advies vermeldt het Fonds de mogelijke rechtsvorderingen en de termijnen waarbinnen deze moeten worden ingesteld. Als dat niet het geval is, worden de beroepstermijnen met zes maanden verlengd.
  01/09/2012 In dezelfde kennisgeving verzoekt het Fonds, indien nodig, de verzekeraar van de betrokken zorgverlener een voorstel tot vergoeding te doen ten gunste van de aanvrager, en licht de andere partijen bij de procedure hierover in.

Art. 23.

Affichage pour impression