Wet 31-3-2010: betreffende vergoeding schade als gevolg van gezondheidszorg

Tableau synoptique des Modifications
Art. 28.
Afdeling 5. - Voorstel van de verzekeraar voor de zorgverlener
  Art. 29.
  01/09/2012 Wanneer de verzekeraar van de zorgverlener door het Fonds wordt verzocht een voorstel tot vergoeding te doen overeenkomstig artikel 22, vierde lid, wordt als volgt gehandeld.
  09/06/2022 Onverminderd de toepassing van artikel 30, stuurt de verzekeraar van de zorgverlener bij [aangetekende zending] schrijven binnen drie maanden na het verzoek van het Fonds een voorstel tot schadevergoeding aan de aanvrager en een kopie naar het Fonds.
  01/09/2012 Indien de schade kan gekwantificeerd worden, vermeldt het voorstel een definitief bedrag.
  01/09/2012 Indien de schade niet volledig kan gekwantificeerd worden, stelt de verzekeraar van de zorgverlener een voorlopige vergoeding voor, rekening houdend met de reeds gemaakte kosten, de aard van de letsels, het ondergane leed en het nadeel dat voortvloeit uit de al verstreken periodes van ongeschiktheid en invaliditeit. De voorlopige vergoeding heeft ook betrekking op het meest waarschijnlijke nadeel voor de toekomst.
  01/09/2012 In dat geval stuurt de aanvrager, wanneer de schade volledig kan worden gekwantificeerd of wanneer ze aanzienlij evolueerde, een aanvullende aanvraag aan de verzekeraar van de zorgverlener.
  01/09/2012 De verzekeraar van de zorgverlener betaalt de vergoeding aan de aanvrager binnen een termijn van een maand na de uitdrukkelijke aanvaarding ervan en verwittigt het Fonds van deze effective vergoeding.

Art. 30.

Affichage pour impression