Wet 31-3-2010: betreffende vergoeding schade als gevolg van gezondheidszorg

Tableau synoptique des Modifications
Art. 33.
  Art. 34.
  12/04/2010 In artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut worden in de categorie B de woorden "Fonds voor de medische ongevallen", in alfabetische volgorde ingevoegd.

HOOFDSTUK 6. - Inwerkingtreding
Art. 35.

Affichage pour impression