Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 74.
  Art. 75.
  07/09/2017 De Koning kan, op voorstel van de Technische geneeskundige raad, een document invoeren dat bestemd is om iedere [arts] die door een rechthebbende wordt geraadpleegd, de mogelijkheid te bieden zich ervan te vergewissen of hetzij technische onderzoekingen zijn verricht, hetzij herhaaldelijk dezelfde verzorging is verstrekt, hetzij prothesen zijn voorgeschreven, derwijze dat hij inlichtingen kan inwinnen over de resultaten van die onderzoekingen en die behandelingen. Hij stelt de inhoud van dat document vast op voorstel van evengenoemde Technische raad.
  06/09/1994 In voorkomend geval, kan het gebruik van dit document beperkt worden tot bepaalde streken, tot bepaalde categorieën van rechthebbenden of tot bepaalde verstrekkingen.
  06/09/1994 De Minister kan in dit verband eveneens een voorstel vragen aan de Technische raad. Indien het voorstel niet wordt gedaan binnen de in het vijfde lid vastgestelde termijn of indien de Minister zich niet aansluit bij het aan hem gedane voorstel, kan hij zijn voorstel aan de Technische raad voor advies voorleggen.
  06/09/1994 De Koning kan het in het eerste lid bedoelde document invoeren op basis van het voorstel van de Minister, al dan niet aangepast rekening houdend met het advies van de Technische raad.
  06/09/1994 De Koning kan de termijn bepalen binnen welke het advies en het voorstel moeten worden verstrekt door de Technische raad. Zo zij niet binnen de aldus bepaalde termijn zijn verstrekt, worden zij geacht te zijn uitgebracht.

Afdeling XVIbis. Verplichtingen van de ondernemingen voor toelating tot terugbetaling van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen zoals bedoeld in artikel 34, eerste lid, 4° bis
Art. 75bis.

Affichage pour impression